• Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Viac informácii kliknutím TU:

    Zároveň oznamujeme žiakom i rodičom, že na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.:

    • ruší sa vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020
    • ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín
    • termín konania internej časti maturitnej skúšky sa stanovuje nasledovne - najskôr do 2 týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020
    • termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách sa stanovuje do 15. mája 2020, k prihláške nie je potrebné dokladovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
    • termín prijímacích skúšok na stredné školy (5-ročné bilingválne štúdium SJ/NJ) sa stanoví najskôr 1 týždeň od odvolania prerušenia vyučovania
    • termín prijímacích skúšok na stredné školy (4-ročné a 8-ročné štúdium) sa stanoví najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania
    • termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa stanovuje od 15. apríla do 30. apríla 2020 - o presnom termíne budeme včas informovať


    Obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím školských prázdnin. Ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenie ochorenia COVID-19. V tomto období prebieha vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy . V zmysle usmernenie oznamujeme žiakom, aby sledovali elektronickú komunikáciu s vyučujúcimi (predovšetkým EDUPAGE, ale i e-mailovú komunikáciu, sociálne siete a pod.) a v období od 16. marca 2020 do odvolania zodpovedne plnili úlohy či podnety na samoštúdium zadané týmto spôsobom.


    V súlade s platnými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 riaditeľ školy vydáva nasledovné pokyny:

    • ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOV ŠKOLY CUDZÍM OSOBÁM
     V prípade potreby vyzdvihnutia učebných materiálov, môže žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) vstúpiť do budov školy len s rúškom. Vstup do budov je umožnený len 1 osobe. Až po opustení budovy školy, môže vstúpiť ďalšia osoba. 
    • ADMINISTRATÍVNU AGENDU BUDE ŠKOLA VYBAVOVAŤ NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ DORUČENÝCH ELEKTRONICKY, PÍSOMNE ALEBO NA ZÁKLADE TELEFONICKÉHO DOHOVORU

    VIAC KLIKNUTÍM TU


    V prípade, že nepoznáte svoje prihlasovacie údaje do EDUPAGE, kontaktujte triednych učiteľov. Kontakty sú zverejnené  kliknutím tu: