• Vedúca: Mgr. Eva Legátová

     Čas:     pondelok, 13.45-15.45 hod.

     Miesto: učebňa č. 232

     Náplň:  Cieľom krúžku je rozvoj jazykových kompetencií -  čítanie a počúvanie s porozumením, aplikácia gramatiky v textoch, používanie slovnej zásoby pri rôznych konverzačných témach,
                 V rámci konverzačných tém je to napríklad vymýšľanie príbehu k danému obrázku alebo vedenie situačného dialógu, napr. U lekára, V reštaurácii, V obchode, Na železničnej stanici, V kine, V divadle...
                 Texty určené na čítanie a počúvanie budú tiež zamerané na rôzne témy, napr. voľný čas, komunikácia, školstvo, sviatky a tradície, životné prostredie, umenie, literatúra, filmy, pamätihodnosti  na Slovensku, v Poprade a okolí, športové možnosti, bývanie  a podobne. Cieľom krúžku je nielen rozšíriť vedomosti študentov, ale aj podporovať ich v ústnom prejave a schopnosti prezentovať svoje názory na rôzne témy.