• Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku,  Poprad je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad. Škola je rozpočtovou organizáciou štátu.

    Osemročná sekcia gymnázia vznikla v júni 1992 pri štvorročnom gymnáziu. Už od svojho vzniku bola zameraná na vyučovanie cudzích jazykov - nemecký jazyk a anglický jazyk s vysokou hodinovou dotáciou.

    Výberom žiakov sa každoročne podarí vytvoriť  pomerne homogénnu skupinu  s rovnakým záujmom o štúdium, dosahovanie výborných študijných výsledkov, ale tiež reprezentáciu školy, čo potvrdzujú aj každoročné umiestnenia žiakov na popredných  miestach vo vedomostných, či športových súťažiach.

    Doterajšou tradíciou je, že po ukončení štvrtého ročníka ( kvarty ), sa  niektorí žiaci rozhodnú  zmeniť  zameranie a pokračovať v štúdiu na bilingválnom slovensko-nemeckom gymnáziu, ktoré je súčasťou školy. Ostatní žiaci  pokračujú v osemročnom štúdiu. Všetci žiaci končia štúdium maturitnou  skúškou.

    Každoročne absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ale i na vysokých školách v zahraničí. V posledných desiatich školských rokoch je 100% úspešnosť

    v počte prijatých študentov na vysoké školy, a sme tiež veľmi úspešní v počte tých, ktorí  vysokú školu ukončia.

    Učebný plán podporuje nielen hodiny nemeckého  jazyka, ale vytvára priestor aj pre druhý cudzí jazyk. Doposiaľ bol  zo strany žiakov záujem o anglický jazyk, ktorý je po nemeckom jazyku v počte hodín na druhom mieste.

    K vybaveniu školy patria okrem tried, špeciálne triedy, veľká a malá telocvičňa, bazén, učebne informatiky, posilňovňa a školská jedáleň. Škola je vybavená modernými didaktickými pomôckami a technikou. Žiaci majú k dispozícií kopírovací stroj, automat na nápoje  a bufet.

    Počas školského roka sa žiaci školy zapájajú do rôznych akcií, ako sú  vedomostné a športové súťaže, kultúrne a benefičné podujatia , lyžiarsky výcvik. Absolvujú exkurzie na Slovensku, školské výlety a jazykovo - poznávacie pobyty v zahraničí –  Viedeň, Berlín,  Londýn...

    V popoludňajších hodinách  sa každoročne žiaci môžu zapojiť do činnosti v rôznych záujmových krúžkoch . Život školy môžu rodičia, ako aj verejnosť sledovať prostredníctvom našej webovej stránky.

    Kontakt

    Adresa: Spojená škola, D. Tatarku, Ul. Mládeže 2350/7, 058 01 Poprad

    Email:  skola@ssdtpp.sk

    Telefón:052/7721076

    052/7730551

    Fax:     052/7896131