• Gymnázium, Ul. Dominika Tatarku,  Poprad je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad. Škola je rozpočtovou organizáciou štátu.

    Osemročná sekcia gymnázia vznikla v júni 1992 pri štvorročnom gymnáziu. Už od svojho vzniku bola zameraná na vyučovanie cudzích jazykov - nemecký jazyk a anglický jazyk s vysokou hodinovou dotáciou.

    Výberom žiakov sa každoročne podarí vytvoriť  pomerne homogénnu skupinu  s rovnakým záujmom o štúdium, dosahovanie výborných študijných výsledkov, ale tiež reprezentáciu školy, čo potvrdzujú aj každoročné umiestnenia žiakov na popredných  miestach vo vedomostných, či športových súťažiach.

    Doterajšou tradíciou je, že po ukončení štvrtého ročníka ( kvarty ), sa  niektorí žiaci rozhodnú  zmeniť  zameranie a pokračovať v štúdiu na bilingválnom slovensko-nemeckom gymnáziu, ktoré je súčasťou školy. Ostatní žiaci  pokračujú v osemročnom štúdiu. Všetci žiaci končia štúdium maturitnou  skúškou.

    Každoročne absolventi pokračujú v štúdiu na vysokých školách na Slovensku, ale i na vysokých školách v zahraničí. V posledných desiatich školských rokoch je 100% úspešnosť

    v počte prijatých študentov na vysoké školy, a sme tiež veľmi úspešní v počte tých, ktorí  vysokú školu ukončia.

    Učebný plán podporuje nielen hodiny nemeckého  jazyka, ale vytvára priestor aj pre druhý cudzí jazyk. Doposiaľ bol  zo strany žiakov záujem o anglický jazyk, ktorý je po nemeckom jazyku v počte hodín na druhom mieste.

    K vybaveniu školy patria okrem tried, špeciálne triedy, veľká a malá telocvičňa, bazén, učebne informatiky, posilňovňa a školská jedáleň. Škola je vybavená modernými didaktickými pomôckami a technikou. Žiaci majú k dispozícií kopírovací stroj, automat na nápoje  a bufet.

    Počas školského roka sa žiaci školy zapájajú do rôznych akcií, ako sú  vedomostné a športové súťaže, kultúrne a benefičné podujatia , lyžiarsky výcvik. Absolvujú exkurzie na Slovensku, školské výlety a jazykovo - poznávacie pobyty v zahraničí –  Viedeň, Berlín,  Londýn...

    V popoludňajších hodinách  sa každoročne žiaci môžu zapojiť do činnosti v rôznych záujmových krúžkoch . Život školy môžu rodičia, ako aj verejnosť sledovať prostredníctvom našej webovej stránky.

    Kontakt

    Adresa: Spojená škola, D. Tatarku, Ul. Mládeže 2350/7, 058 01 Poprad

    Email:  skola@ssdtpp.sk

    Telefón:052/7721076

    052/7730551

    Fax:     052/7896131

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403