• Oznam
     • Oznam

      Od 1. júla 2021 je riadením Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade poverená RNDr. Mária Vojtaššáková.

    • Informácie pre stravníkov
     • Informácie pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom v ŠJ, že z dôvodu vykonávania vyúčtovania za uplynulý školský rok 2020/2021, bude možné odhlásiť sa zo stravy najneskôr do 23. júna 2021 do 14.00 hod. V prípade, ak tak neurobíte, je možnosť vziať si obed do obedára v čase od 11.00 do 13.30 hod. Dňa 30. júna 2021 je prevádzka ŠJ z technických príčin zrušená. 

      Prosíme žiakov kvarty A a B, ktorí sa od septembra 2021 nebudú stravovať v ŠJ na Ul. mládeže, Poprad, aby vrátili stravovacie čipy vedúcej školskej jedálne. Stravné preplatky sa budú vracať v mesiaci júl 2021.

      V prípade záujmu o stravovanie od septembra 2021, je potrebné vypísať zápisný lístok na stravovanie. K dispozícii bude na webovej stránke školy od augusta. Taktiež je potrebné vopred zaplatiť stravu a réžiu. 

      1. stupeň ZŠ - 21,60 € mesačne + 20,- €  (jednorázová platba).

      2. stupeň ZŠ + 8GYM - 23,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).

      SŠ BS - 25,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Online beseda: ,,Medzi nami dievčatami"
     • Online beseda: ,,Medzi nami dievčatami"

        Dňa 17.marca 2021 sa konala online beseda: ,,Medzi nami dievčatami" /Čas premien/ -  pre dievčatá sekundy A,B. Besedu viedla kvalifikovaná lektorka Ing. Z. Šutá.

            Cieľom prednášky bolo umožniť dievčatám lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú a uvedomiť si, že je to prirodzená súčasť ich vývoja. Boli im poskytnuté informácie o výrobkoch dámskej hygieny a spôsobe ich používania. Súčasťou besedy je aj balíček, ktorý dostanú dievčatá po návrate do školy.

       

       

    • Deň otvorených dverí 2021
     • Deň otvorených dverí 2021

      Milá piatačka, milý piatak, uvažuješ o štúdiu na našom  8-ročnom gymnáziu ?

      Dnes, 24.marca 2021, prebieha u nás online Deň otvorených dverí.

      Pozývame Ťa na prehliadku našej školy, ponúkame Ti súbor videí a zaujímavých článkov o tom, čo všetko Ťa u nás čaká, ak sa rozhodneš pre štúdium na našom osemročnom gymnáziu. 

      Nech sa páči, vstúpte do sveta informácií !  ( ...TU...)

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

      Aj v tomto šk. roku mali žiaci možnosť sa zapojiť do riešenia biologickej olympiády v kat.C a D.
      Kat.C (starší žiaci) - do okresného kola postúpili dvaja žiaci z Kv.A - J. Šulíková (6.miesto) a T. Herda (8.miesto). Blahoželáme!
      Kat.D (mladší žiaci) - do okresného kola, ktoré sa uskutoční v apríli, postúpil M.Dudjak - sekunda B a L Servilová - sekunda A. Držíme palce!
       
    • Oznam o konaní volieb do rady školy
     • Oznam o konaní volieb do rady školy

      Míli rodičia, zamestnanci, študenti.

      Rade školy pri Spojenej škole, D. Tatarku 4666/7 v Poprade skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov do rady školy za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia a študenti).

      Volebný poriadok je zverejnený na stránke školy v záložke SPOJENÁ ŠKOLA/RADA ŠKOLY.

      Všetky dôležité informácie o termíne a spôsobe návrhu kandidátov ako i o termínoch a spôsobe hlasovania budú komunikované cez portál EDUPAGE.

    • 2% dane z príjmu za rok 2020
     • 2% dane z príjmu za rok 2020

      Vážení rodičia a priatelia školy. Aj vďaka Vám a Vašej finančnej podpore sa nám podarilo skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole materiálno-technickým vybavením, skrášlením priestorov a zabezpečiť modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu zvlášť v období, kedy boli žiaci nútení vzdelávať sa dištančne. V nastolenom trende chceme pokračovať a preto touto cestou Vám už vopred ďakujeme za Vašu vernosť a podporu prostredníctvom 2% dane z príjmu za rok 2020. Ak ste sa takto rozhodli učiniť, postupujte prosím v zmysle zverejnených informácií kliknutím tu: 

    • Medzinárodná spolupráca študentov Kvarty B s americkými študentmi
     • Medzinárodná spolupráca študentov Kvarty B s americkými študentmi

      V priebehu kalendárneho roku 2020 študenti Kvarty B na hodinách anglického jazyka pod vedením p. uč. Folvarčíkovej a p. uč. Škurlovej nadviazali medzinárodnú spoluprácu s Frontier International Academy v Detroite (Michigan), USA. Študenti pracovali so svojimi rovesníkmi žijúcimi v USA, ale pochádzajúcimi z Jemenu alebo Bangladéšu. Tí sa prisťahovali do USA len pred niekoľkými mesiacmi a stále sa učia anglický jazyk. Vzájomnou spoluprácou študentov vznikla online kniha This Is Us (Toto sme my), ktorá okrem rôznych textov obsahuje aj videá a dokonca sa dá prehrať ako audio kniha.
    • Potvrdenie o návšteve školy
     • Potvrdenie o návšteve školy

      Milí žiaci, študenti, rodičia. V prípade, že potrebujete potvrdenie o návšteve školy, je možné si ho vytlačiť priamo cez EDUPAGE. V systéme si vygenerujete potvrdenie pre školský rok 2020/2021. Ak potrebujete potvrdenie za uplynulý školský rok 2019/2020, kontaktujte školu osobne alebo e-mailom na skola@ssdtpp.sk

      Ďakujeme za pochopenie. 

      Návod ako si stiahnuť potvrdenie o návšteve školy - KLIKNUTÍM TU: 

    • Návrat do škôl od 8.2.2021
     • Návrat do škôl od 8.2.2021

      Milí rodičia a žiaci. Zverejňujeme materiál MŠVVaŠ SR spojený s návratom žiakom do škôl od 8. februára 2021. Momentálne pracujeme na detailnejších informáciách, o ktorých Vás budeme včas informovať prostredníctvom web stránky školy a EDUPAGE. Ďakujeme za pochopenie. VIAC KLIKNUTÍM TU: 

    • Oznam
     • Oznam

      Od 1. februára 2021 je riadením Spojenej školy na Ulici Dominika Tatarku v Poprade poverená Mgr. Ing. Marcela Billichová. Doterajší riaditeľ Mgr. Dušan Nebus k 31. 1. 2021 odišiel do dôchodku.

    • Riaditeľ školy Dušan Nebus sa lúči
     • Riaditeľ školy Dušan Nebus sa lúči

      Ako učiteľ začal pôsobiť na našom gymnáziu  1. septembra 1980 (po ukončení vysokoškolského štúdia). Na riaditeľskú stoličku si sadol v školskom roku 1991/1992. Záver jeho profesijnej kariéry sa spája s dátumom 31. január 2021, keď nastupuje na dôchodok. Prečítajte si krátky rozhovor s Mgr. Dušanom NEBUSOM. VIAC KLIKNUTÍM TU:

    • Matematická olympiáda - okresné kolo
     • Matematická olympiáda - okresné kolo

      Aj napriek tomu, že tento školský rok je poznačený pandémiou a dištančmou výučbou, sa žiaci mohli zúčastniť okresného kolo matematiskej olympiády. Žiaci súťažili online formou. Veľmi nás teší umiestnenie žiaka kvarty B Martina Dudjaka, ktorý tento rok obsadil krásne 2.miesto a jeho spolužiaka Jána Mlynára,  ktorý obsadil 8.miesto v silnej konkurencii ostatných. 

      Obom chlapcom srdečne blahoželáme budeme držať palce aj v krajskom kole.

    • OZNAM
     • OZNAM

      Oznamujeme rodičom i žiakom, že vyučovanie od 1.2.2021 pokračuje v dištančnej forme v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva. 

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Sebastián Husár – 1. miesto v okresnom kole

      Tento školský rok je  poznačený pandémiou. Aj napriek tomu, že žiaci už od októbra absolvujú len dištančné vzdelávanie, sa uskutočnila online spôsobom Olympiáda v nemeckom jazyku. Veľmi nás teší umiestnenie žiaka kvarty B Sebastiána Husára, ktorý aj tento rok obhájil svoje prvenstvo a postupuje do krajského kola. Pekné 3. mesto v okresnom kole získal tiež žiak našej školy Samuel Kubaš z kvarty B.

      Obom chlapcom srdečne blahoželáme a Sebastiánovi budeme držať palce aj v krajskom kole.

    • Oznam
     • Oznam

      Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad bude vzhľadom na zlú pandemickú situáciu od 7. januára 2021 až do odvolania realizovať komunikáciu s verejnosťou výlučne klasickou alebo elektronickou poštou. V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese skola@ssdtpp.sk alebo prostredníctvom ďalších zverejnených kontaktov.

     • Návrat žiakov po vianočných prázdninách

      Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že od 11. januára 2021 sa žiaci 8-ročného gymnázia vzdelávajú v dištančnej forme. Vzdelávanie bude podľa zverejneného rozvrhu hodín platného od 11.1.2021. Zobrazenie rozvrhu je cez EDUPAGE alebo kliknutím TU:  Postup pre zobrazenie správnej časovej verzie nájdete TU: Viac už čoskoro. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Rozhodnutie ministra o školských prázdninách
     • Rozhodnutie ministra o školských prázdninách

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

      1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
      2. V materských školách sa v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021 prerušuje prevádzka, ak tak rozhodne zriaďovateľ podľa jeho možností a podmienok.
      3. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
      4. Mení rozhodnutie č. 2020/18259:3-A1810 takto:
       • slová „č. 32/2020“ sa v celom texte rozhodnutia nahrádzajú slovami „č. 39/2020“. 

      Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      Odôvodnenie:

      Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie.   

      Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu

      VIAC KLIKNUTÍM TU: 

    • Pytagoriáda 2020/2021 (školské kolo)
     • Pytagoriáda 2020/2021 (školské kolo)

      10.12. 2020 sa aj napriek dištančnej výučbe našich žiakov konal 42.ročník matematickej súťaže pod názvom PYTAGORIÁDA.
      Žiaci súťažili vo svojom domácom prostredí online formou. Zapojilo sa veľké množstvo študentov a na naše potešenie vačšina z nich bola aj úspešná....
       
    • Dištančná výučba žiakov príma - kvarta
     • Dištančná výučba žiakov príma - kvarta

      Oznamujeme rodičom a žiakom 8-ročného gymnázia ročníkov príma - kvarta, že od pondelka 26.10.2020 im začína dištančné vzdelávanie. Žiaci sa budú vzdelávať podľa online rozvrhu. (LINK). Prosíme rodičov i žiakov, aby sledovali rozvrh a suplovanie prostredníctvom EDUPAGE aplikácie, resp. na webovej stránke školy. Ďakujeme za pochopenie.  

      Ďalšie informácie:

      Počas online hodín bude vyučujúci komunikovať so žiakom prostredníctvom TEAMS, ZOOM alebo iným spôsobom, o ktorom bude žiak informovaný vopred cez EDUPAGE. V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť online výučby, je potrebné informovať vyučujúceho vopred, z dôvodu,  že prítomnosť žiakov na dištančnom vzdelávaní je evidovaná. Zároveň je možné dohodnúť si konzultáciu s vyučujúcim prostredníctvom EDUPAGE.

    • Organizácia vyučovania od 7. septembra 2020
     • Organizácia vyučovania od 7. septembra 2020

      Oznamujeme rodičom a žiakom, že od pondelka 7.9.2020 vyučovanie prebieha podľa stabilného rozvrhu. Rozvrh hodín si môžete pozrieť v aplikácii EDUPAGE, resp. na webovej stránke školy - kliknutím TU: Informácie o prípadných zmenách vyučovania sú pravidelné zverejňované cez EDUPAGE alebo na webovej stránke školy - kliknutím TU: 

      Žiaci sa budú prezúvať a prezliekať pri skrinkách. Prosíme preto o dodržiavanie rozostupov a časového harmonogramu: 

      VCHOD PRI VRÁTNICI

      príma A, príma B, sekunda A, sekunda B - vstup do budovy - 7.30 - 7.40 hod. 

      tercia A, tercia B, kvarta A, kvarta B - vstup do budovy - 7.40 - 7.50 hod. 

    • Začiatok školského roku 2020/2021
     • Začiatok školského roku 2020/2021

      Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční v triednych kolektívoch

      v stredu 2.septembra 2020 v kmeňových učebniach.

      Nástup žiakov OG príma – kvarta  je cez hlavný vchod budovy

      na Ulici mládeže 2350/7 v čase od 8.40 do 9.00 hod.

      V prípade, že žiak nebude mať zdravotný

      dotazník, 2 ks rúška, papierové vreckovky,

      NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO TRIEDY.

      Venujte pozornosť informáciám o zmenách prevádzky školy

      v prvých dňoch školského roku 2020/2021,

      ktoré sme zverejnili  v hornej časti našej webovej stránky a cez správy v EDUPAGE.

    • Objednávanie ISIC preukazov a známok pre školský rok 2020/2021
     • Objednávanie ISIC preukazov a známok pre školský rok 2020/2021

      Milí rodičia, žiaci, študenti. V prípade, že máte záujem o nový ISIC preukaz, resp. zakúpenie známky na nový školský rok, môžete tak urobiť už teraz. Čo je potrebné? 

      NOVÝ ISIC:

      1. vypísať žiadosť, podpísať a doručiť na vrátnicu Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad - ŽIADOSŤ SI STIAHNITE KLIKNUTÍM TU:
      2. uhradiť poplatok 20,- €
      3. zanechať kontakt - po doručení Vás budeme kontaktovať za účelom vyzdvihnutia si preukazu

      PROLONGAČNÁ ZNÁMKA:

      1. objednať známku na vrátnici Gymnázia, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
      2. uhradiť poplatok 10,- €
      3. zanechať kontakt - po doručení Vás budeme kontaktovať za účelom vyzdvihnutia si známky

      Prolongačné známky a nové ISIC preukazy budeme objednávať aj počas mesiaca september 2020. 

    • Potvrdenie o návšteve školy
     • Potvrdenie o návšteve školy

      Milí žiaci, študenti, rodičia. V prípade, že potrebujete potvrdenie o návšteve školy, je možné si ho vytlačiť priamo cez EDUPAGE. V systéme si vygenerujete potvrdenie pre školský rok 2020/2021. Ak potrebujete potvrdenie za uplynulý školský rok 2019/2020, kontaktujte školu osobne alebo e-mailom na skola@ssdtpp.sk

      Ďakujeme za pochopenie. 

      Návod ako si stiahnuť potvrdenie o návšteve školy - KLIKNUTÍM TU: 

    • Slávnostné ukončenie školského roka
     • Slávnostné ukončenie školského roka

      Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním vysvedčení sa uskutoční dňa 30. júna 2020 o 9.00 hod. v triedach.
      Zraz žiakov je o 8.45 hod. 
      Školská jedáleň je v daný deň mimo prevádzky. 

    • Organizácia výmeny učebníc žiakov OG ročníky príma- kvarta
     • Organizácia výmeny učebníc žiakov OG ročníky príma- kvarta

      Žiaci prídu do školy podľa nižšie uvedeného rozpisu. Pripravia si učebnice na odovzdávanie, zoznam učebníc dostanú vopred od triednych učiteľov. V prípade straty alebo výrazného poškodenia učebnice sú povinní uhradiť poplatok.

      Strava v daný deň nebude žiakom poskytnutá.

      Harmonogram odovzdávania učebníc:

      24.6.2020  (streda)

      - kvarta A, B , tercia A,B  od  8.00  do  11.30 hod. v kmeňových triedach

      25.6.2020 (štvrtok)

      - sekunda A,B , príma A,B od  8.00  do  11.30 hod. v kmeňových triedach

    • Oznam o organizácii chodu školy v dňoch 22. - 30. jún 2020
     • Oznam o organizácii chodu školy v dňoch 22. - 30. jún 2020

      V dňoch 22. až 30. júna 2020 škola nebude realizovať pravidelné prezenčné vyučovanie v 6. - 9. ročníku Základnej školy, Ul. mládeže ani v žiadnom ročníku Gymnázia, Ul. D. Tatarku v Poprade. Tieto dni budú využité na výmenu učebníc, konzultácie, ukončenie ročníka a odovzdanie vysvedčení podľa rozpisu, ktorý pripravia a zverejnia zástupcovia riaditeľa školy pre jednotlivé sekcie.

      Žiadam preto všetkých študentov, aby sledovali oznamy a dodržiavali stanovené termíny a prispeli tak ku úspešnému ukončeniu školského roku 2019/2020.

      Mgr. Dušan Nebus, riaditeľ školy

    • Doplňujúce informácie k prijímacím skúškam
     • Doplňujúce informácie k prijímacím skúškam

      Zákonný zástupca predloží pri vstupe dieťaťa/žiaka do školy poverenému zamestnancovi školy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa/žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA (kliknite tu)

      Zákonnému zástupcovi bude predložená prihláška na podpis v deň konania prijímacej skúšky (ak ste už zaslali podpísanú prihlášku, považujte túto informáciu za bezpredmetnú)

      Je potrebné priniesť pozvánku so sebou (identifikačný kód si ponechajte)

      Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

      Zabezpečí pre svoje dieťa na skúšky dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

      Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu nástupu na skúšku určené v pozvánke.

      V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

    • Ako podať prihlášku na osemročné gymnázium do 15. mája?
     • Ako podať prihlášku na osemročné gymnázium do 15. mája?

      Do 15. mája 2020 sa podávajú prihlášky na osemročné gymnázium iné stredné školy  (4-ročné gymnázium).

       

      Prihlášku môžete podať nasledovne: (vyberte si jednu z možností)

      1. Oslovíte výchovného poradcu na ZŠ, ktorú Váš syn/dcéra navštevuje a požiadate o vyhotovenie prihlášky. Po dohode prihlášku odošle príslušná ZŠ k nám na gymnázium. 
      2. Pošlete prihlášku poštou na adresu školy, cez elektronickú schránku, e-mailovou adresou.
      3. Využijete systém EDUPAGE na odoslanie prihlášky.

      Ako podať prihlášku na strednú školu cez systém EDUPAGE?

      (je to len 1 z možností, akceptujeme zaslanie prihlášky aj iným spôsobom)

      V prípade, že základná škola, ktorú žiak navštevuje, využíva na komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi (zákonnými zástupcami) systém EDUPAGE, je možné podať prihlášku na strednú školu bez nutnosti osobnej návštevy rodiča alebo žiaka v škole.

      1. FÁZA – Stredné školy zverejnia do 7.5.2020 kritéria prijímacieho konania (okrem 8-ročného štúdia na gymnáziu)
      2. FÁZA – Rodič sa prihlási do EDUPAGE stránky (na ZŠ, ktorú navštevuje), vyberie 2 školy, na ktoré sa hlási jeho dieťa a príslušný odbor.
      3. FÁZA – ZŠ skontroluje podané prihlášky a odošle ich na stredné školy
      4. FÁZA – Stredná škola vyhodnotí prijímacie skúšky a informuje rodiča o výsledkoch. Rodič potvrdí, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.
      5. FÁZA – V prípade konania 2. kola – postup bude podobný.

      Podrobnosti o prijímacom konaní na 8-ročné štúdium zverejníme už čoskoro. 

      Prihlášky zaslané v pôvodnom termíne pred zverejnením upravených kritérií sú zaevidované a platia.

       

    • Nestihli ste poukázať 2 % dane z príjmu? Nevadí. Lehoty sa posunuli.
     • Nestihli ste poukázať 2 % dane z príjmu? Nevadí. Lehoty sa posunuli.

      Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie. Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie. AKO POSTUPOVAŤ? KLIKNITE TU:

    • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa
     • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa

      Matematická olympiáda patrí k najťažším matematickým súťažiam.
      Každý ročník má svoju kategóriu, kvarťania patria do kategórie Z9.
      V okresnom kole s náskokom zvíťazila naša Petra Kvaková z kvarty B, kde z 24 možných bodov získala 22 bodov, začo je právom patrí 1. miesto.
      Musíme spomenúť aj ďalších úspešných riešiteľov kategórie Z9:
      Boris Pitoňák - kvarta B - 6. miesto
      Marek Gradzilla - kvarta B - 8. miesto.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole :)
    • Cechovačka
     • Cechovačka

      V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala cechovačka našich nových žiakov z tried PrímaA a PrímaB. Cechovačku pre nich pripravili žiaci kvárt, ktorí to zvládli naozaj perfektne a primania si môžu povedať, že sú právoplatnými kolegami ostatných spolužiakov...
    • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

      V tradícii vianočnej besiedky pred odchodom na vianočné prázdniny sme pokračovali aj tohto roku. A tak v posledný deň vyučovania pred prázdninymi si žiaci každej triedy pripravili program pre ostaných žiakov a vzájomne si ho odprezentovali. Kreativita a hlavne talent našich žiakov nás opätovne milo prekvapili a tak sme prežili jedno krásne predpoludnie medzi talentovanými žiakmi...
    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Súčasťou adventu je i recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy, ktorí sa snažili o čo najprofesionálnejší prejav v prednese povestí.

    • Pytagoriáda - školské kolo
     • Pytagoriáda - školské kolo

      Dňa 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Po vyriešení 15 úloh sa žiaci umiestnili v poradí uvedenom v tabuľkách nižšie (uvádzame len úspešných riešiteľov). Z každej kategórie postupujú do okresného kola prví dvaja z tabuľky. Postupujúcim gratulujeme a pevne veríme, že budú úspešní aj na okresnom kole...
    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Odhlasoviť sa zo stravy je možné do 12. decembra 2019 do 14.00 hod. V nevyhnutných prípadoch do 13. decembra 2019 do 8.00 hod.  z dôvodu vynulovania normovaných a skutočných nákladov na potraviny. V prípade neodhlásenia, je možnosť prevziať obed v obedári. 

      Každý stravník musí mať zaplatenú stravu na december 2019 a tiež na január 2020. Zároveň žiadame urýchlene zaplatiť réžijné poplatky vo výške 16,- € v prípade, že ste ešte tak neurobili. V novom roku sa začína variť od 8. januára 2020 bez možnosti výberu druhého jedla.

    • Kvarty na predstavení bábkového divadla
     • Kvarty na predstavení bábkového divadla

      V utorok, 3. decembra 2019, sa žiaci oboch kvárt zúčastnili predstavenia bábkového divadla pod názvom „Gaspar im Hauerland“.  Hauerland – oblasť Kremnických vrchov – je opradená legendami, rozprávkami a povesťami, ktoré sa tradujú medzi obyvateľmi nemeckého pôvodu.
    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

      Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v kategóriách 1A a 1B. V písomnej časti si žiaci porovnali svoje jazykové zručnosti v počúvaní a čítaní s porozumením a v gramatike...
    • Školské kolo  Olympiády v anglickom jazyku
     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      V dňoch 21. a  26. 11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ a 1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

    • OZNAM o konaní rodičovského združenia
     • OZNAM o konaní rodičovského združenia

      Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás pozvať na triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú konať dňa 21.11.2019 (štvrtok) v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

      Začiatok triednych schôdzi je o 16.30 hod.

      Triedy Kvarta A a Kvarta B začnú svoje triedne schôdze o 16:30 hod. spoločne v jedálni, kde od vedenia školy dostanú spoločne dôležité informácie o štúdiu na bilingválnom gymnáziu.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

       

    • Svet okolo nás - Irán - zahalená krása
     • Svet okolo nás - Irán - zahalená krása

      Dňa 7.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili jedinečného vzdelávacieho projektu v kine Tatran. Projekt pozostával z projekcie a následnej diskusie. Bolo to veľmi zaujímavé a pútavé a čo nesmieme opomenúť, hlavne poučné. Tak pevne veríme, že si naši žiaci vzali z tohto projektu dostatok dôležitých informácii.
    • Kôš (Košická šifrovačka) - lineárna šifrovacia hra
     • Kôš (Košická šifrovačka) - lineárna šifrovacia hra

      Kôš (Košická šifrovačka) je lineárna šifrovacia hra v Košiciach. Uskutočnila sa 26. októbra 2019 od 9:00 do 17:00 v uliciach mesta Košíc a bol to 1.ročník tejto súťaže. Hra bola určená pre najviac päťčlenné tímy a bola rozdelená na dve kategórie – pre začiatočníkov a pre pokročilých, ktoré sa líšili náročnosťou šifier, nie trasou. 
    • Cezpoľný beh (okresné kolo)
     • Cezpoľný beh (okresné kolo)

      Dňa 26.9.2019 sa v Dolnom Smokovci konalo okresné kolo v cezpoľnom behu, kde sme sa účastnili v kategórii žiaci a žiačky osemročného gymnázia. Pod vedením p.uč. Z.Brndiarovej sa žiaci poctivo pripravovali a výsledkom ich svedomitej prípravy bolo aj umiestnenie.
    • Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní
     • Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní

      Dňa 4.10.2019 sa konala Športová olympiáda mesta Poprad v plávaní, kde mala naša škola početné zastúpenie. Vďaka početnému počtu zapojených sme mali aj značné pódiové umiestnenia. Všetkých žiakom ďakujeme za reprezentáciu a blahoželáme k umiestneniam na pódiu...
    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Každý stravník školskej jedálni je povinný uhradiť príspevok paušálneho poplatku - režijných nákladov do 20. novembra 2019 vo výške 16,- € prevodným príkazom (nie ako súčasť stravného) na číslo účtu 7000332517/8180 - IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a triedu stravníka. Viac KLIKNUTÍM TU:

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

      V termíne od  21.10. - 25.10.2019 sa uskutoční na našej škole jesenný zber papiera. Poprosíme žiakov a rodičov o zapojenie sa do zberu. Ďakujeme.
    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

      Dňa 16. októbra 2019, mali žiaci tercií a kvárt to šťastie, že mohli ísť do Domu kultúry v našom krásnom meste. Po úvodnom dlhšom usadzovaní sa sme konečne mali možnosť vidieť jedinečné divadelné predstavenie, Sherlock Holmes: Záhada rodu Baskervillovcov.
    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Od 1. novembra 2019 prechádza naša školská jedáleň na čipový systém prihlasovania a odhlasovania zo stravy. Každý stravník musí mať stravu uhradenú mesiac dopredu do 15 – 20. dňa predchádzajúceho mesiaca. Každý stravník obdrží prvýkrát bezplatne čip. Zároveň mu budú podané informácie o práci s terminálom. Voľba bezmäsitého jedla (2. jedlo z jedálneho lístka)  a odhlasovanie zo stravy bude možné cez terminál. Odhlásiť zo stravy sa bude dať aj naďalej cez e-mail alebo telefonicky.

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • LITERÁRNA EXKURZIA
     • LITERÁRNA EXKURZIA

      „ Naša hodina slovenčiny v teréne!“  (25. 09.2019)

      Spolu s pani učiteľkami slovenčiny a triednymi pani učiteľkami sme  my, žiaci tercie A a tercie B, navštívili  ako prvé lýceum v Kežmarku, kde v minulosti študovalo veľa známych osobností, napr. P. O. Hviezdoslav, S. Chalupka ... Mali sme možnosť nielen vidieť vzácne staré knihy, rukopisy, ale vďaka skvelej pani sprievodkyni sme spoznali ich zaujímavú históriu.

    • Účelové cvičenie - jesenná časť
     • Účelové cvičenie - jesenná časť

      Účelové cvičenie 5.,6. 9. 2019

      Miesto: Hasičská stanica, Jazdecký areál v Kvetnici, Zámčisko Poprad

      Cieľ: precvičiť vedomosti a praktické návyky žiakov, viesť žiakov k ochrane prírody a podnietiť ich športové a turistické aktivity.

     • Časový rozvrh hodín -pozor zmena!

      hodina          čas

      1.VH -        7.50 - 8.35

      2.VH -        8.45 - 9.30

      3.VH -        9.50 - 10.35

      4.VH -        10.45 - 11.30

      5.VH -        11.40 - 12.25

      obed -        12.25 - 12.55

      6.VH -        12.55 - 13.40

    • ISIC preukaz pre prvákov a nových žiadateľov
     • ISIC preukaz pre prvákov a nových žiadateľov

      Milí prváci a študenti našej školy. Už teraz si môžete objednať ISIC preukaz na nový školský rok 2019/2020. Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe. Zároveň máte k dispozícii žiadosť o vydanie preukazu. Upozorňujeme, že od 1.9.2019 už nebude možnosť objednať si čipový ISIC preukaz využiteľný v doprave.  Takže, ak máte záujem o takýto typ preukazu, konať treba najneskôr do 27.8.2019.

      POKYNY K OBJEDNÁVANIU

      ŽIADOSŤ O NOVÝ ISIC

     • Jazykovo-poznávací pobyt vo Viedni - tercia B

      Žiaci triedy tercia B sa v dňoch 7. - 9. júna 2019 zúčastnili jazykovo-poznávacieho pobytu v hlavnom meste Rakúska, vo Viedni. Na tento pobyt sa veľmi tešili a usilovne pripravovali.

      Za nádherného letného počasia spoznávali kultúrne pamätihodnosti tohto krásneho mesta, ktorého historické centrum je zapísané v svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO.

      Na nákupy sa vybrali do najväčšieho obchodného centra v Rakúsku.

      Aj v sobotu ich vylákalo slniečko von a navštívili bývalú letnú rezidenciu Habsburgovcov, zámok Schönbrunn s jeho prekrásnymi zámockými záhradami a najstaršou zoologickou záhradou sveta. V podvečerných hodinách sa vybrali do zábavného parku Prater, kde navštívili Múzeum voskových figurín Madame Tussauds. Po fotení sa s celebritami sa povozili na obrom kolese Riesenrad. Unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov, sa vrátili v nedeľu v popoludňajších hodinách domov.

    • Oznam pre stravníkov školy
     • Oznam pre stravníkov školy

      V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní dochádza s účinnosťou od 1.9.2019 k zmene výšky finančného príspevku za jedno jedlo podľa vekových kategórií:

      ZŠ - 1. stupeň               1. pásmo          obed          1,08 €       21,60 € mesačne

      ZŠ - 2. stupeň               1. pásmo          obed          1,16 €       23,20 € mesačne

      8-ročné gymnázium      1. pásmo          obed          1,16 €       23,20 € mesačne

      SŠ - bilingválna sekcia 1. pásmo           obed          1,26 €       25,20 € mesačne

      Zamestnanci                                                             1,26 €       17,40 € mesačne

      Cudzí stravníci                                                          2,80 €       56,00 € mesačne

      Stravné sa platí mesiac dopredu.

      Stravné na september sa uhrádza do 15. augusta.

      Zápisný lístok na stravovanie a stravné lístky na september 2019 sa budú vydávať od 26. - 30. augusta 2019.

      Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke školy v mesiaci august 2019. 

    • Jarný zber papiera
     • Jarný zber papiera

      V termíne od 27.5.2019 do 31.5.2019 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera (aj kartónu). V čase od 7:20 do 7:45 a od 13:30 do 14.30 hod. môžete odovzdať zviazaný (nie v taške) a nad 50 kg odvážený papier zodpovedným vyučujúcim na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín. 

      Papier je možné (pri väčšom množstve vhodné) odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy. 

      Ďakujeme, že aj týmto spôsobom podporujete našu školu. 

     • Sebastián Husár - 1.miesto v umeleckom prednese v nemeckom jazyku

      Dňa 15.5.2019 sa v Centre voľného času v Poprade uskutočnila súťaž v umeleckom  prednese  poézie a prózy v nemeckom jazyku pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií okresu Poprad Dni Friedricha Láma.
      Žiak sekundy B Sebastián Husár obsadil 1. miesto vo svojej kategórií. K víťazstvu mu srdečne blahoželáme.
      Sebastiána svoje kvality v nemeckom jazyku potvrdil už aj víťazstvom  na  Olympiáde v nemeckom jazyku na škole, v okrese Poprad a krásnym 2. miestom v krajskom kole, kde ho od 1. miesta delil len veľmi malý bodový rozdiel.
      Z jeho úspechov sa tešíme a veríme, že svoje úspechy zopakuje aj nasledujúci rok.
     • ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

      Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v našej škole sa uskutoční 28. mája 2019 od 10. 00 do 12.00 hod. v riaditeľni školy/hlavná budova – D. Tatarku 4666/7, Poprad/. Záujem o štúdium  zákonný zástupca žiaka písomne potvrdzuje zápisom na štúdium na strednej škole /potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu + zápisný lístok, ktorý vydá ZŠ/.

      Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné(§68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.)

     • Máte doma piataka?

      ... a rozmýšľate o prestupe na 8- ročné gymnázium?

      V sekcii O NÁS (hore) nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať, termíny podania prihlášok, termíny konania prijímacích pohovorov, kritéria prijatia, vzorové testy...

     • Geografická olympiáda - krajské kolo

      Naši žiaci sa "nestratili" a úspešne rezprezentovali samých seba i našu školu na krajskom kole geografickej olympiády.
      Martin Dudjak získal vo svojej kategórii pomyselnú striebornú medailu a Filip Špes sa vo svojej katégorii umiestnil v prvej desiatke súťažiacich žiakov.
       
      Obom blahoželáme.
     • Fyzikálna olympiáda

      Tento rok sa konal jubilejný 60. ročník fyzikálnej olympiády, na ktorom naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky s doslova minimálnymi bodovými rozdielmi.

      Na okresnom kole v kategórii F obsadil Marek Gradzilla z tercie B   2. miesto.

      Na krajskom kole  nás v kategórii E reprezentovali Matúš Legátkvarty A a Pavol Brejčákkvarty B.

      Z 33 zúčastnených súťažiacich Prešovského kraja sa Matúš Legát umiestnil na krásnom 3. mieste a úspešným riešiteľom je aj Pavol Brejčák na 13. mieste.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Prezentiáda 2019 - informatická súťaž v prezentovaní

      Už druhý rok sa naša škola zúčastnila súťaže Prezentiáda. Úlohou bolo vytvoriť prezentáciu na dané témy: Koľko stojí šťastie? alebo Môj najlepší nápad. Naše dva tímy obsadili excelentné prvé dve miesta, prví majú dokonca postup na grandfinále do Brna. Druhý tím ešte stále čaká na rozhodnutie vyšších z Brna. Veronika Bothová, Alexandra Barillová a Simona Pacigová z tímu Triola sa už chystajú do Česka, zatiaľ čo Terézia Hrebeňárová, Marek Gradzilla a Lenka Grešová dúfajú v postup.Tešíme sa na účasť aj v budúcom roku :). 
     • Pytagoriáda - okresné kolo

      Našim výborným matematikom sa darilo na okresnom kole súťaže PYTAGORIÁDA.
      V kategórií P7 obsadil prvé miesto Ján Mlynár zo sekundy B, s rovnakým počtom bodov skončil aj jeho spolužiak Martin Dudjak.
      V kategórií P8 obsadil tretie miesto Sebastián Šilon z tercie A.
      Chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach!
       
     • Chemická olympiáda

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci štvrtého ročníka osemročného gymnázia zapojili do riešenia chemickej olympiády.
      Školského kola sa zúčastnili 8 študenti z Kvarty A aj Kvarty B – Ráchel Kulichová, Timea Slavkovská, Richard Kovalský, Martin Marcinko, Alica Jankurová, Sebastián Buch, Marko Lojek a Šimon Matušek.

      Na okresnom kole vo Svite, ktoré sa uskutočnilo 22. marca na SOŠ vo Svite, nás reprezentovali 2 najúspešnejšie riešiteľky chemickej olympiády Ráchel Kulichová a Alica Jankurová.
      Najviac bodov z našich študentiek sa podarilo nazbierať  Alici Jankurovej z Kvarty B, ktorá sa umiestnila  na 3. mieste v okrese Poprad. Ráchel Kulichová skončila na 5. mieste.
       
      Dievčatám  srdečne blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.
       
     • Biologická olympiáda - školské kolo

      Dňa 28.02.2019 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kat.E - botanika a zoológia.Do okresného kola postúpila B. Kiššková - Ter.A a za zoológiu T. Slavkovská z KV.A. Okresné kolo bude dňa 16.04.2019 v CVĆ Poprad.
      Blahoželáme a držíme palce.
    • Valentín
     • Valentín

      Máš tajnú lásku? Chceš poslať odkaz? 
      Aj na to bola určená naša "Valentínska pošta", ktorú rozdali z veľkého boxu naše šarmantné asistentky :)
      Zároveň sa všetky triedy nahodili do valentínskej atmosféry, tým, že si vyzdobili triedy a obliekli sa do valentínskych farieb.
      Najlepšie kolektívy boli ocenené a získali sladké odmeny :))
       
     • Beseda pre kvarťanov

      Dňa 24.01.2019 sa na škole uskutočnila beseda na tému - Cesta k mužnosti.
      Zúčastnili sa jej chlapci z kvarty A,B a z 9.ZA. Obsahom prednášky boli bio-psychologické a sociálne aspekty dospievania, intímna a sexuálna hygiena, prevencia a zodpovedné sexuálne správanie (ochrana).
      15.02.2019 sa uskutoční prednáška pre dievčatá z kvárt a 9.ZA na tému- Kým začneš......
    • Biologická olympiáda - školské kolo
     • Biologická olympiáda - školské kolo

      Dňa 15.01.2019 sa uskutočnila na škole biologická olympiáda v kat.C.
      Do okresného kola postupujú žiaci z Kv.B : A. Jankurová a A. Mornár v teoreticko- praktickej časti. Z kvarty A : P.Duroňová a V. Sisáková v projektovej časti.

      Blahoželáme!
    • Odovzdávanie výpisov známok k I. polroku 2018/2019
     • Odovzdávanie výpisov známok k I. polroku 2018/2019

      Dňa 31. januára 2019 sa uskutočnia počas 4. vyučovacej hodiny triednické hodiny, na ktorých triedni učitelia slávnostne odovzdávajú výpisy známok za 1. polrok školského roka 2018/2019. Po skončení bude nasledovať obed v školskej jedálni.  Vyučovanie v daný deň obedom končí. Želáme žiakom príjemné prežitie polročných prázdnin, ktoré budú v piatok 1. februára 2019. Vyučovanie pokračuje v pondelok 4. februára 2019. 

     • Angličtine sa darilo...

      Dňa 16. januára 2019 sa v priestoroch Mestského úradu v Poprade konal 29. ročník okresného kola OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ.  Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ      a      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z náročných úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Potom si žiaci zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

      V kategórii 1B obsadil 1. miesto  Matúš Legát, žiak  Kvarty A  Osemročného gymnázia   a postupuje na  krajské kolo.

      Srdečne blahoželáme!

    • Šaliansky Maťko
     • Šaliansky Maťko

      Súčasťou adventu je i recitačná súťaž Šaliansky Maťko, v ktorej majú žiaci možnosť interpretovať slovenské povesti. Školského kola sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy, ktorí sa snažili o čo najprofesionálnejší prejav v prednese povestí.

      Porota to mala naozaj ťažké, ale nakoniec rozhodla takto:

      1. miesto:  Veronika Bothová
      2. miesto:  Andrej Jankura
      3. miesto:  Lea Hadzimová

                     Dorota Neupauerová

      Blahoželáme!

    • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 3. miesto patrí nám
     • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry - 3. miesto patrí nám

      Koncom októbra sa konalo v našej škole školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojili žiaci tercií a kvárt.
      Súťaž pozostávala z troch častí:
      • I. písomná časť –vedomostný test a práca s textom zameraná na porozumenie textu,
      • II. písomná časť - transformácia textu na iný slohový útvar,
      • III. ústna časť -  krátky ústny prejav.
      Žiaci si mohli preveriť svoje vedomosti, čitateľské zručnosti, kreativitu a rečnícke schopnosti.

      Právo reprezentovať našu školu si vybojovala Terézia Hrebeňárová z tercie B, ktorá sa na okresnom kole umiestnila na veľmi peknom 3.mieste. Ukázala svoje vedomostné znalosti z gramatiky a literatúry v teste, nesklamala v transformácii textu a ,samozrejme, predviedla svoje kvality v ústnej časti, v rétorike.

      Srdečne blahoželáme!

    • Anjel Vianoc
     • Anjel Vianoc

      Predvianočná nálada na našej škole vrcholí aj na hodinách výtvarnej výchovy. Žiaci prímy A a prímy B sa opäť zúčastnili výtvarnej súťaže Anjel Vianoc.

      Tohto roku bolo anjelov neúrekom. Za svojho Anjelika pre deti získali žiačky Zuzana Gerberyová a Nina Lichvárová z prímy A čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme!

    • Náš stromček v OC Forum
     • Náš stromček v OC Forum

      V piatok, 7. 12. 2018, naši žiaci ozdobili vianočný stromček v obchodnom dome Forum Poprad pomocou  vlastnoručne vyrobených ozdôb. Náš jedinečný stromček, ktorým sme sa zároveň zapojili do súťaže o najkrajšie vyzdobený stromček popradských škôl, nájdete na prízemí pri event zóne. Tak neváhajte a popri nakupovaní vianočných darčekov sa naň nezabudnite ísť pozrieť.

    • Exkurzia v technickom múzeu
     • Exkurzia v technickom múzeu

      Výlet Tercie B, Tercie A a troch chlapcov zo základnej sa začal v utorok ráno, kedy obyčajne len prichádzame do školy. Ešte celkom nezobudení sme nasadli do autobusu, a vyrazili. Na ceste našťastie neboli žiadne zápchy a tak sme sa s dobrou náladou dostali do Košíc, kde naším cieľom bolo Slovenské technické múzeum.

    • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku
     • Súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku

      Uzávierka súťaže: 16.1.2019

      Vyhlásenie výsledkov: 15.2.2019

      Vek: 14-19 rokov

      Zaslať na:   essay@leafacademy.eu

      Témy: a) Ovplyvňuje vegánstvo a vegetariánstvo životné

                       prostredie?

                     b) Mali by rodičia dozerať na online aktivity

                        tínedžerov?

      Rozsah: 500- 1500 slov

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom, že možnosť odhlásiť zo stravy je len do 13. decembra 2018 do 14.00 hod. z dôvodu vynulovnia skutočných a normovaných nákladov na potraviny. V prípade potreby je možnosť prevziať si obed do obedára v čase od 11.30 do 13.30 hod. 

      Od 17. - 21. decembra 2018 nie je možnosť výberu z 2 jedál. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Prednáška pre sekundy
     • Prednáška pre sekundy

      Dňa 4.12.2018 sa uskutočnila prednáška na tému - Na štarte k mužnosti. 
      Prednášky sa zúčastnili chlapci sekundy A,B a žiaci 7.ZA.  Obsahom prednášky bola anatómia tela, hormóny, fyzické zmeny tela, správne hygienické návyky a životospráva. Táto téma bola pre chlapcov z daných ročníkov zaujímavá a poučná.
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

      V dňoch 15. a 20. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B.
      Z kategórie 1A postupujú do okresného kola:
      1. Sebastián Husár (Sekunda B)
      2. Adam Hutník (Sekunda A)
      Z kategórie 1B postupujú do okresného kola:
      1. Sebastián Buch (Kvarta B)
      2. Romana Purtzová (Kvarta B)
      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.
     • Biologická exkurzia kvárt

      Dňa 14.11.2018 sa žiaci kvarty A,B zúčastnili exkurzie do Múzea jaskyniarstva a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši. Absolvovali prednášku na tému: Cesta do minulosti - paleontológia, kde mohli poznávať vznik skamenelín, zaradenie organizmov do jednotlivých geologických období. Pozreli si aj zbierky minerálov a hornín ako základných stavebných kameňov Zeme a rozšírili si vedomosti z oblasti paleontológie.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

      V dňoch 13. a  20. 11. 2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia a 2.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v 2 kategóriách:

      1A – príma, sekunda, 5., 6. a 7. ročník ZŠ
      1B- tercia, kvarta, 8. a 9. ročník ZŠ.

      Písomná časť sa skladala z úloh týkajúcich sa slovnej zásoby, gramatiky, počúvania a čítania s porozumením. Najúspešnejší  žiaci z každej kategórie si potom zmerali sily v ústnej časti, v ktorej vymýšľali príbeh k danému obrázku a viedli situačný dialóg.

    • Tekvicový deň
     • Tekvicový deň

      V našej škole veľmi aktívne pôsobí školský parlament. Zástupcovia školského parlamentu pod vedením predsedníčky Terézie Hrebeňárovej navrhli a usporiadali jesennú akciu s názvom TEKVICOVÝ DEŇ.

    • Oznam pre stravníkov
     • Oznam pre stravníkov

      Oznamujeme stravníkom v školskej jedálni, že od 5.11.2018 z personálnych dôvodov nebude možný výber z 2 jedál. Ďakujeme za pochopenie. 

    • Expedícia FENOMÉNY SVETA na našej škole
     • Expedícia FENOMÉNY SVETA na našej škole

      Vzdelávací projekt EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA prináša aj do našej školy množstvo zážitkov, objavovanie a dobrodružstvo. Využite možnosť do 31.10.2018 zdarma vyskúšať prístup do sveta VODY, SLNKA, VZDUCHU, KULTÚRY, či KOMUNIKÁCIE. Získate tak prístup k videám BBC a množstvu vzdelávacích materiálov. Potrebné je vyplniť registráciu (ako žiak, rodič, učiteľ) na www.fenomenysveta.sk

      A ešte je tu skvelá možnosť zapojiť sa do súťaže, kde okrem iného môžete získať hlavnú cenu - expedícia do Nórska s youtuberom Bačom. Viac na stránke. 

    • Jesenný zber papiera
     • Jesenný zber papiera

      V termíne od 8. októbra do 12. októbra 2018 sa v našej škole uskutoční zber starého papiera (aj kartónu). V čase od 7:20 do 7:45 a 13:30 do 14:30 môžete odovzdať zviazaný (nie v taške) a nad 50 kg aj odvážený papier (kartón extra) zodpovedným vyučujúcím na prízemí pri vchode od tenisových kurtov, kde bude pristavený aj kontajner zberných surovín. 

      Papier je možné a hlavne pri väčšom množstve vhodné odviezť aj priamo do zberných surovín a potvrdenie s finančným obnosom odovzdať triednym učiteľom. Na potvrdenie je nutné nahlásiť vaše meno a nie názov školy. 

      Ďakujeme, že aj týmto spôsobom podporujete našu školu. 

    • Stroj na jednotky v novom školskom roku
     • Stroj na jednotky v novom školskom roku

      Milí rodičia, žiaci. Aj v tomto školskom roku máte možnosť využívať portál STROJ NA JEDNOTKY pri domácej príprave, či opakovaní učiva prostredníctvom internetu. Zmena nastala v tom, že už rodič môže sám vyplniť registráciu a následne uhradiť poplatok pre získanie ročného alebo viacročného prístupu. Viac informácii nájdete na stránke: www.strojnajednotky.sk

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403