• Dôležité informácie ku koronavírusu a prerušeniu vyučovania

  • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Viac informácii kliknutím TU:

   Zároveň oznamujeme žiakom i rodičom, že na základe vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.:

   • ruší sa vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020
   • ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín
   • termín konania internej časti maturitnej skúšky sa stanovuje nasledovne - najskôr do 2 týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020
   • termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách sa stanovuje do 15. mája 2020, k prihláške nie je potrebné dokladovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
   • termín prijímacích skúšok na stredné školy (5-ročné bilingválne štúdium SJ/NJ) sa stanoví najskôr 1 týždeň od odvolania prerušenia vyučovania
   • termín prijímacích skúšok na stredné školy (4-ročné a 8-ročné štúdium) sa stanoví najskôr 2 týždne od odvolania prerušenia vyučovania
   • termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa stanovuje od 15. apríla do 30. apríla 2020 - o presnom termíne budeme včas informovať

    

   Obdobie prerušenia vyučovania nie je obdobím školských prázdnin. Ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenie ochorenia COVID-19. V tomto období prebieha vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy . V zmysle usmernenie oznamujeme žiakom, aby sledovali elektronickú komunikáciu s vyučujúcimi (predovšetkým EDUPAGE, ale i e-mailovú komunikáciu, sociálne siete a pod.) a v období od 16. marca 2020 do odvolania zodpovedne plnili úlohy či podnety na samoštúdium zadané týmto spôsobom.


   V súlade s platnými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 riaditeľ školy vydáva nasledovné pokyny:

   • ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOV ŠKOLY CUDZÍM OSOBÁM
    V prípade potreby vyzdvihnutia učebných materiálov, môže žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) vstúpiť do budov školy len s rúškom. Vstup do budov je umožnený len 1 osobe. Až po opustení budovy školy, môže vstúpiť ďalšia osoba. 
   • ADMINISTRATÍVNU AGENDU BUDE ŠKOLA VYBAVOVAŤ NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ DORUČENÝCH ELEKTRONICKY, PÍSOMNE ALEBO NA ZÁKLADE TELEFONICKÉHO DOHOVORU

   VIAC KLIKNUTÍM TU


   V prípade, že nepoznáte svoje prihlasovacie údaje do EDUPAGE, kontaktujte triednych učiteľov. Kontakty sú zverejnené  kliknutím tu:


 • Vážení rodičia a priatelia školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávvací proces na škole darovaním 2% dane z príjmu.

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Spojenej škole, D. Tatarku, Poprad
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: D. Tatarku 4666/7 4666/7, 058 01 Poprad
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42228310
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Novinky

     • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa
      • Okresné kolo matematickej olympiády s náskokom vyhrala Peťa

      • 31. 1. 2020
      • Matematická olympiáda patrí k najťažším matematickým súťažiam.
       Každý ročník má svoju kategóriu, kvarťania patria do kategórie Z9.
       V okresnom kole s náskokom zvíťazila naša Petra Kvaková z kvarty B, kde z 24 možných bodov získala 22 bodov, začo je právom patrí 1. miesto.
       Musíme spomenúť aj ďalších
      • Čítať viac
     • Lyžiarsky výcvik 9.01.- 15.01. 2020, Vernár Studničky
      • Lyžiarsky výcvik 9.01.- 15.01. 2020, Vernár Studničky

      • 26. 1. 2020
      • V dňoch 9.- 15. januára 2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v stredisku Vernár Studničky. Kurz absolvovali triedy SekundaA, Sekunda B a 7.ZA pod odborným vedením svojích pedagógov.
      • Čítať viac
     • Nemecký jazyk - víťazi okresného kola sú naši žiaci!
      • Nemecký jazyk - víťazi okresného kola sú naši žiaci!

      • 26. 1. 2020
      • Dňa 16. januára 2020 sa v priestoroch CVČ Poprad konal 30. ročník okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom si naši žiaci zasúťažili aj so žiakmi z okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa.

      • Čítať viac
     • Cechovačka
      • Cechovačka

      • 26. 1. 2020
      • V posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konala cechovačka našich nových žiakov z tried PrímaA a PrímaB. Cechovačku pre nich pripravili žiaci kvárt, ktorí to zvládli naozaj perfektne a primania si môžu povedať, že sú právoplatnými kolegami ostatných spolužiakov...
      • Čítať viac
     • Vianočná besiedka
      • Vianočná besiedka

      • 26. 1. 2020
      • V tradícii vianočnej besiedky pred odchodom na vianočné prázdniny sme pokračovali aj tohto roku. A tak v posledný deň vyučovania pred prázdninymi si žiaci každej triedy pripravili program pre ostaných žiakov a vzájomne si ho odprezentovali. Kreativita a hlavne talent našich žiakov nás opätovne milo
      • Čítať viac
 • Zo života školy

  V tejto časti môžete nájsť informácie o učiteľoch, predmetoch, rozvrhu, suplovaní hodín a iné.
   • Kontakty

    • Gymnázium
    • skola@ssdtpp.sk
    • selepova.v@ssdtpp.sk
    • +421 52 7730 551
    • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
    • 042083788
    • 2022668340
    • Mgr. Dušan Nebus
    • Mgr. Viera Selepová
    • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403