• ŽIACKY PARLAMENT - 2018/2019

    V školskom roku 2019/2020 je činnosť žiackeho parlamentu realizované v nasledujúcom zložení:

    • štatutárny zástupca - Mgr. Viera Selepová
    • zástupca učiteľov - Mgr. Martina Nesládeková
    • predseda ŽP - Terézia Hrebeňárová
    • zástupcovia žiakov:
     • príma A - M. Gavalierová, P. Hudzík
     • príma B - J. Budaj, B. Mick
     • sekunda A - Z. Gerberyová, B. Glatzová
     • sekunda B - E. Horváthová, Z. Jurinová
     • tercia A - M. Kušnirák, J. Šulíková
     • tercia B - J. Mlynár, M. Dudjak
     • kvarta A -J. Adamkovič, S. Bednárová 
     • kvarta B -T. Hrebeňárová, K. Stejskalová 

     

    Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

    Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

    Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Všetky pripomienky a akcie, ktoré by sme mohli realizovať sa pomocou žiackeho parlamentu dostanú priamo k vedeniu školy a pedagógom na pracovných poradách, ktorých sa žiacky parlament 3x ročne zúčastňuje.

    Preto neváhaj a spolupracuj s nami !!!

    Mgr. Martin Nesládeková
    koordinátor žiackeho parlamentu

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403