•  

  Kritéria prijatia

   

 • V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydávam tieto:

  KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE DO I. ROČNÍKA 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA, DOMINIKA TATARKU 4666/7 V POPRAD

  Do I. ročníka 8-ročného gymnázia D. Tatarku 4666/7 v Poprade / s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov/, budú pre školský rok 2021/2022 žiaci prijímaní na základe prijímacej skúšky.

  V zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v platnom znení sa prijímacích skúšok môžu zúčastniť žiaci 5. ročníka ZŠ.

  Prijatie na základe prijímacej skúšky

  Prihlásení žiaci budú prijímaní na základe výsledkov prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, podľa prospechu za I. polrok 5. ročníka ZŠ a dosiahnutých výsledkov v predmetových olympiádach. Žiak môže získať spolu max. 120 bodov. Podľa počtu získaných bodov je zostavené poradie pre prijatie 46 žiakov do I. ročníka v dvoch triedach.

  Postup pri hodnotení jednotlivých častí prijímacej skúšky

  1. Slovenský jazyk
  Prijímacia skúška pozostáva z diktátu a písomného testu. Jednotlivé časti skúšky sú obodované tak, že žiak môže spolu získať maximálne 45 bodov. Spôsob bodovania určuje predmetová komisia slovenského jazyka a schvaľuje riaditeľ školy.
  2. Matematika
  Žiak rieši určený počet úloh rôzneho zamerania. Úlohy sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Žiak môže v súčte získať maximálne 45 bodov. Spôsob bodovania určí predmetová komisia matematiky a schvaľuje riaditeľ školy.

  V každom predmete prijímacej skúšky (matematika, slovenský jazyk a literatúra) musí žiak dosiahnuť minimálne 20 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne!

  3. Prospech zo ZŠ v prvom polroku školského roku 2020/2021.
  Žiak môže získať max. 10 bodov (za priemer 1,00). Za každú známku 2 sa mu odpočítajú 2 body, za každú známku 3 sa mu odpočíta 5 bodov.

  4. Ohodnotenie úspešných riešiteľov predmetových olympiád
  Úspešní riešitelia predmetových olympiád a Pytagoriády získajú v absolútnom bodovom vyjadrení bonifikáciu podľa nasledovného kľúča:

  • 1. miesto okresných kôl - 10 bodov,
  • 2. miesto okresných kôl - 8 bodov,
  • 3. miesto okresných kôl - 6 bodov,
  • 4. miesto okresných kôl - 4 body,
  • 5. miesto okresných kôl - 2 body.

  Bodujú sa dve najlepšie umiestnenia. Uchádzači o štúdium sú povinní zaslať doklad o umiestnení /diplom, oficiálnu výsledkovú listinu alebo jej overenú kópiu/ spolu s prihláškou na štúdium a to najneskôr do 16. apríla 2021.
  Poradie úspešnosti uchádzačov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky úspešne, stanoví celkový počet získaných bodov vo všetkých častiach prijímacej skúšky. Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

  Poznámka
  Pri rovnosti počtu bodov na hranici prijatia a neprijatia sa postupuje takto:
  1. Prednostne budú prijatí žiaci, ktorí sú podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanmi so zníženou pracovnou schopnosťou (zákon č. 245/2008 Z. z. § 67 ods. 3)
  2. Zostaví sa poradie žiakov počtom bodov získaných

  •  7 - násobkom bodov zo slovenského jazyka
  •  6 - násobkom bodov z matematiky

  3. Ak sa poradie neurčí 2. kritériom, o prijatí rozhodne prijímacia komisia.

  Termín prijímacích skúšok:

  1/ termín – 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021
  2/ termín – 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

  Uchádzač je v zmysle § 63 ods. 2 Zákona č. 245/2008 povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky ! Uzávierka prihlášok je 16.apríla 2021.

  Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky na výveske školy a na webovom sídle školy www.ssdtpp.sk.

  Kritériá na prijímanie žiakov do tried 8-ročného denného štúdia odbor: 79 02 J – gymnázium do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 boli prerokované a schválené na zasadnutí pedagogickej rady dňa 26. januára 2021.

  V Poprade dňa 26. februára 2021

  Mgr. Ing. Marcela Billichová, poverená riaditeľka školy

   

   

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403