•  

  Kritéria prijatia

   

  • --------------------------------------------------------------------------------

   Kriteria_na_prijimacie_pohovory_2022.pdf

   -------------------------------------------------------------------------------

 • K R I T É R I Á

  NA PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV DO I. ROČNÍKA

  OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

   

   

  Riaditeľka Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7 v Poprade v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v súlade s usmernením prijímacieho konania na stredné školy pre školský rok 2022/2023 MŠVVaŠ SR z 12. januára 2022 a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. januára 2022 stanovuje nasledovné kritéria pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium – osemročný vzdelávací program s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov:

  1. Podmienky na zaradenie uchádzača do prijímacieho konania

  V zmysle § 62 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v platnom znení sa prijímacích skúšok môžu zúčastniť žiaci 5. ročníka ZŠ.

  Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky je 20. marec 2022. 

  Prihlášku možno podať:

  • elektronicky v systéme EDUPAGE, alebo
  • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

  V prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je uchádzač evidovaný. O úpravu formy prijímacej skúšky pre uchádzača so ŠVVP spolu s prihláškou požiada jeho zákonný zástupca na základe písomných odporúčaní a aktuálnej správy školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   

  1. Podmienky prijatia na štúdium

  Do I. ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia môže byť prijatý uchádzač:

  - ktorý podľa § 62 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v príslušnom roku úspešne ukončí piaty ročník základnej školy a získa primárne vzdelávanie,

  - ktorý úspešne vykoná prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika,

  - ktorý sa umiestni na 1. – 48. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní podľa platných kritérií,

  - ktorých zákonní zástupcovia v prípade prijatia potvrdia nástup na štúdium v stanovenom termíne.

  1. Kritéria prijímacieho konania

  Podľa nasledujúcich kritérií budú uchádzačovi pridelené body za:

  • prijímacie skúšky,
  • prospech v I. polroku školského roku 2021/2022,
  • výsledky v predmetových olympiádach.

  Žiak môže získať spolu max. 120 bodov. Podľa počtu získaných bodov je zostavené poradie uchádzačov pre prijatie 48 žiakov pre dve triedy I. ročníka.

  Poradie uchádzačov, ktorí absolvovali prijímacie skúšky úspešne, sa stanovuje podľa celkového počtu získaných bodov vo všetkých častiach prijímacej konania.

  Uchádzači, ktorí prijímaciu skúšku vykonali neúspešne, nemôžu byť prijatí na štúdium bez ohľadu na celkový počet získaných bodov.

   

  Hodnotenie výsledkov prijímacej skúšky

  Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa realizujú písomnou formou:

  Slovenský jazyk

  Prijímacia skúška pozostáva z diktátu, resp. pravopisného cvičenia a písomného testu. Jednotlivé časti skúšky sú obodované tak, že žiak môže spolu získať maximálne 45 bodov. Spôsob bodovania určuje predmetová komisia slovenského jazyka a schvaľuje riaditeľka školy.

  Matematika

  Žiak rieši určený počet úloh rôzneho zamerania. Úlohy sú bodovo ohodnotené podľa náročnosti. Žiak môže v súčte získať maximálne 45 bodov. Spôsob bodovania určí predmetová komisia matematiky a schvaľuje riaditeľka  školy.

  V každom predmete prijímacej skúšky (matematika, slovenský jazyk a literatúra) musí žiak dosiahnuť minimálne 20 bodov, inak prijímaciu skúšku vykonal neúspešne!

   

  Hodnotenie prospechu zo ZŠ v prvom polroku školského roku 2021/2022.

  Žiak môže získať max. 10 bodov (za priemer 1,00). Za každú známku 2 (chválitebný) sa mu odpočítajú 2 body, za každú známku 3 (dobrý) sa mu odpočíta 5 bodov, za každú známku 4 (dostatočný) sa mu odpočíta 8 bodov.

  V prípade súhrnného slovného hodnotenia niektorého predmetu na vysvedčení do hodnotenia prospechu zo ZŠ sa bude započítavať známka v danom alebo podobnom predmete z najbližšieho klasifikačného obdobia.

   

  Hodnotenie úspešnosti riešiteľov predmetových olympiád

  Úspešní riešitelia predmetových olympiád a Pytagoriády v školskom roku 2021/2022 získajú v absolútnom bodovom vyjadrení bonifikáciu podľa nasledovného kľúča:

  1. miesto okresných kôl - 10 bodov,

  2. miesto okresných kôl - 8 bodov,

  3. miesto okresných kôl - 6 bodov,

  4. miesto okresných kôl - 4 body,

  5. miesto okresných kôl - 2 body.

  Bodujú sa dve najlepšie umiestnenia. Uchádzači o štúdium sú povinní zaslať doklad o umiestnení (diplom, oficiálnu výsledkovú listinu alebo jej overenú kópiu) spolu s prihláškou na štúdium a to najneskôr do 20. marca 2022. Pri umiestnení vo vyššom kole predmetových olympiád, ktoré sa konajú po tomto termíne, musí byť doklad o umiestnení doručený najneskôr jeden pracovný deň pred konaním prijímacích skúšok.

   

  Kritérium pri rovnosti počtu bodov na hranici prijatia

  Pri rovnosti počtu bodov medzi dvoma alebo viacerými uchádzačmi na hranici prijatia a neprijatia sa postupuje takto:

  1. Prednostne budú prijatí žiaci, ktorí sú podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia občanmi so zníženou pracovnou schopnosťou (zákon č. 245/2008 Z. z. § 67 ods. 3). Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti zákonní zástupcovia uchádzača odovzdajú spolu s prihláškou.
  2. Zostaví sa poradie žiakov počtom bodov získaných

  7 - násobkom bodov zo slovenského jazyka
  6 - násobkom bodov z matematiky

  Ak sa poradie neurčí ani 2. kritériom, o lepšom umiestnení rozhodne prijímacia komisia so zohľadnením ďalšej úspešnosti a aktivite uchádzačov v predmetových olympiádach a žiackych súťažiach.

   

  1. Termín prijímacích skúšok

  Prijímacie skúšky sa budú realizovať v dvoch termínoch:

  1. termín – 2. 5. 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022),

  2. termín – 9. 5. 2022 (v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022)

   

  1. Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

  Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.  

  1.  Všeobecné ustanovenia

  Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, zákonní zástupcovia žiaka oznámia túto skutočnosť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky a doložia potvrdenie o dôvode neúčasti. Riaditeľka školy podľa § 66 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. určí náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta a rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

  Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka osemročného štúdia platia len v školskom roku, pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali.

  RNDr. Mária Vojtaššáková
  riaditeľka školy