• V záujme naplnenia práva na vzdelanie a zabezpečenia vnútorného chodu školy  a v zmysle § 153 zákona NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a  v znení neskorších predpisov

     I. článok
     Všeobecné ustanovenia

     1. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa všetkých povinných, povinne voliteľných predmetov a  nepovinných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
     2. Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý je vypracovaný na začiatku školského roka a schválený pedagogickou radou. V prípade mimoriadnych zmien vedenie školy vypracuje zvláštny rozvrh, ktorý je zverejnený v zborovni a vo vestibule.
     3. Vyučovanie začína najskôr o 7.00 hodine. Vyučovacia hodina teoretických predmetov a cvičení trvá 45 minút.   Veľká  prestávka  je po druhej vyučovacej hodine a trvá 20 minút.
     4. Zmenu študijného odboru   povoľuje riaditeľ školy na základe žiadosti plnoletého žiaka alebo v prípade neplnoletého žiaka,  jeho zákonného zástupcu. Prestup na inú strednú školu povoľuje riaditeľ školy, na ktorú sa žiak hlási.

     II. článok
     Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

     1. Ak sa neplnoletý  žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada rodič alebo  zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa, v prípade neúčasti dlhšej ako jeden vyučovací deň riaditeľa školy o uvoľnenie z vyučovania.
     2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti.
     3.  Po návrate na vyučovanie je neplnoletý žiak   povinný predložiť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Počet dní ospravedlnených zákonným zástupcom počas jedného klasifikačného obdobia (jeden polrok školského roka) nesmie presiahnuť päť dní. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako päť dní, predloží žiak potvrdenie lekára.
     4. Každé meškanie na vyučovaciu hodinu v rozsahu do 20 minút sa počíta ako ½ vyučovacej hodiny a nad 20 minút ako celá vyučovacia hodina.
     5. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako pre chorobu.
     6. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám spôsobom uvedeným v  bode a), b),c.).
     7. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.
     8. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania niektorých povinných resp. nepovinných  predmetov, ako aj telesných úkonov spojených s vyučovaním  na základe vyjadrenia lekára, ak ide o žiaka so zmenenou pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. V prípade talentovaného športovca podľa rozpisu tréningov a súťažných podujatí potvrdený príslušným športovým klubom v prípade reprezentácie SR príslušným športovým zväzom.
     9. Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre zameranie absolventa. Predmety určuje riaditeľ školy.
     10. Ak to dovoľuje charakter učiva, riaditeľ školy umožní žiačke z dôvodu tehotenstva alebo materstva prípravu alebo vykonanie skúšok v určených termínoch. Ak je neplnoletá, so súhlasom jej zákonného zástupcu.
     11. V osobitných prípadoch, ak to dovoľuje charakter učiva, umožní riaditeľ školy na žiadosť dospelého žiaka, resp. ak je neplnoletý, na žiadosť jeho zákonného zástupcu (v prípade potreby aj po odporúčaní príslušného lekára napr. pre žiaka so špeciálnymi zdravotnými potrebami) prípravu a vykonanie skúšok v určených termínoch.
     12. Riaditeľ školy umožní na žiadosť žiaka a so súhlasom zákonného zástupcu (napr. mimoriadne nadanému a talentovanému žiakovi) štúdium a vykonanie skúšok podľa individuálneho učebného plánu. Individuálny učebný plán vypracuje škola v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami.
     13. Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade  povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí.

     III. článok
     Prerušenie štúdia

     1. Riaditeľ školy môže povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, na jeho žiadosť alebo na žiadosť zákonného zástupcu,  najviac na tri roky. Po uplynutí času prerušenia štúdia pokračuje žiak v ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. V prípade tehotenstva alebo materstva je možné okrem prerušenia štúdia i povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu.
     2. Ak pominú dôvody prerušenia štúdia, môže sa na žiadosť žiaka prerušenie ukončiť aj pred uplynutím určeného času prerušenia.

     IV. článok
     Zanechanie štúdia

     1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to riaditeľovi školy. U neplnoletého žiaka to oznámi zákonný zástupca.
     2. Žiak prestáva byť žiakom školy nasledujúci deň po dni, keď riaditeľovi školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

     V. článok
     Pravidlá správania sa žiakov

     1.Povinnosti žiaka:

     1. Osvojovať si vedomosti a zručnosti, získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v povolaní.
     2. Osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických pracovníkov školy a ostatných zamestnancov.
     3. Chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí.
     4. Chodiť do školy a na školské podujatia v čistom a slušnom oblečení, primeranom pre študenta školy. Oblečenie a účes žiaka musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, kultúrnym a spoločenským požiadavkám. Žiakom sa zakazuje oblečením i účesmi propagácia omamných a návykových látok, názorových, ideologických a extrémistických skupín. V rozpore so školskou etikou je nápadné líčenie, vyzývavé a poburujúce oblečenie, štýl plážového oblečenia, šperky a ozdoby tela ohrozujúce zdravie.
     5. Šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením a hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami.
     6. Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny vnútorného poriadku.
     7. Prichádzať do školy tak, aby 5 minút pred začiatkom vyučovania bol na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami.
     8. V prípade prechodu žiakov z jednej školskej budovy do druhej je žiak povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti cestnej premávky.
     9. Žiak sa v škole prezúva do prezuviek (športová obuv je vylúčená, tenisky, kopačky a pod.).
     10. Do školskej budovy vchádzajú žiaci zásadne hlavným vchodom s osobitnou výnimkou pre integrovaných žiakov. 
     11. Zistenú škodu na školskom majetku alebo na majetku spolužiakov hradí v  plnom rozsahu osoba, ktorá škodu spôsobila.
     12. Správať sa a konať v medziach tohto poriadku, ako aj v medziach ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky.
     13. Žiak je povinný dodržiavať pravidlá slušného správania nielen v triedach, odborných učebniach na vyučovaní, ale aj počas prestávok a po skončení vyučovania vo všetkých priestoroch školy.  Vyzývavé a prehnané prejavy citovej náklonnosti medzi žiakmi sú zakázané. Žiak nesie za svoje správanie morálnu a právnu zodpovednosť zodpovedajúcu jeho veku.

     2.Žiakom je zakázané:

     1. Fajčiť v priestoroch školy, vrátane ihrísk, nádvoria a ostatných plôch patriacich škole ako aj na akciách a podujatiach organizovaných školou.
     2. Užívanie alkoholu , alkoholických nápojov a ostatných psychoaktívnych látok a jedov v celom objekte školy ako aj na akciách a podujatiach organizovaných školou. Žiakom do 18 rokov aj na verejnosti.
     3. Prechovávanie, donášanie do školy a užívanie legálnych a nelegálnych drog v škole a na školských akciách bez ohľadu na vek.
     4. Prinášať do školy a na činnosti organizované školou veci ohrozujúce mravný profil, bezpečnosť, zdravie a život, a veci, ktoré rozptyľujú pozornosť ostatných žiakov.
     5. Opustiť budovu školy v čase vyučovania. Vo výnimočných prípadoch len so súhlasom vyučujúceho, triedneho profesora alebo oprávnenej osoby.
     6. Prijímať súkromné návštevy v priestoroch školy s výnimkou vestibulu.
     7. Manipulovať s technikou zabezpečujúcou ochranu budovy a majetku školy.
     8. Akýmkoľvek spôsobom podnecovať názorovú, náboženskú, rasovú alebo akúkoľvek inú nevraživosť voči ostatným osobám, resp. ich na základe týchto kritérií diskriminovať alebo prenasledovať. Vyvíjať fyzický alebo psychický nátlak a navádzať iné osoby k jeho vyvíjaniu voči ostatným.
     9. Brániť spolužiakom v ich právach a pri výkone ich povinnosti podľa 1. a 3. odseku  V. článku tohto poriadku, prípadne ich nútiť k porušovaniu  2. odseku písm. b V. článku tohto poriadku.
     10. Manipulovať alebo vykonávať opravy akéhokoľvek druhu na elektrických zariadeniach.
     11. Poškodzovať akýmkoľvek spôsobom majetok školy i ostatných žiakov a zamestnancov, privlastňovať si ich veci či súčasti vybavenia školy.
     12. Používať na vyučovacej hodine mobilné telefóny, prehrávače a iné zariadenia priamo nesúvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.
     13. Žiakom sa zakazuje zverejňovať materiály s oficiálnym logom školy, alebo s oficiálnou hlavičkou školy bez predchádzajúceho súhlasu povereného zamestnanca školy.

     3.Práva žiaka:

     1. Na plnohodnotný a harmonický rozvoj.
     2. Na slobodu prejavu a rešpektovanie osobitosti jeho veku.
     3. Na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.
     4. Na ochranu osobných údajov, písomnosti, podobizní, obrazových a zvukových záznamov, či už uchovávaných v súkromí, zasielaných poštou alebo iným spôsobom v zmysle platných predpisov.
     5. Právo osvojovať si zásady vlastenectva a humanity a správať sa podľa nich.
     6. Byť členom žiackej rady a iných žiackych organizácii. Zasahovať do organizácie a chodu školy, pokiaľ sa to týka, prostredníctvom študentskej rady.
     7. Právo sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do jeho práv, aby sa odstránili následky týchto zákazov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.
     8. Na ústne zdôvodnenie stupňa hodnotenia. Pri ústnej odpovedí okamžite, pri písomnej previerke do 14 dní od jej napísania.
     9. Požiadať o komisionálnu skúšku, ak ma pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka.
     10. Právo na vzdelanie, ktoré je bezplatné.
     11. Právo na ochranu pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie.
     12. Právo sa občerstviť na hodine (pitný režim, nie konzumácia potravín).

     4.Žiacka  samospráva:

     1. Žiacka  školská rada je organizácia, ktorej hlavnou úlohou je obhajovať práva študentov, sprostredkovať dialóg s vedením školy, organizovať a starať sa o športové a kultúrne podujatia pre žiakov školy.
     2. Žiacky kolektív triedy si volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v zložení: predseda, zástupca do žiackej rady, podpredseda, pokladník, ďalší člen.
     3. Žiacku školskú radu tvorí 7 členov, ktorí sú volení tajným hlasovaním zo zástupcov jednotlivých tried.
     4. Zvolený predseda žiackej školskej rady sa stáva zároveň aj členom rady školy, kde zastupuje záujmy žiakov školy.

     VI. článok
     Hodnotenie a klasifikácia

     1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa uskutočňuje podľa vnútorného klasifikačného poriadku /príloha poriadku školy/.
     2. Žiaci sú informovaní o pravidlách hodnotenia a klasifikácie, ktoré sú stanovené v klasifikačnom poriadku prostredníctvom triednych profesorov.

     VII. článok
     Pravidlá chodu odborných učební, laboratórií,  telocviční a bazéna

     1. Vstup do týchto miestností je povolený len so súhlasom vyučujúceho.
     2. Žiakom je zakázané manipulovať so zabudovaným zariadením a učebnými pomôckami.
     3. Žiaci rešpektujú bezpečnostné predpisy, s ktorými boli oboznámení na začiatku školského roka, resp. pred jednotlivými cvičeniami.
     4. Pri práci s učebnými pomôckami sa riadia pokynmi vyučujúceho.
     5. Do telocviční a bazénu vstupujú v športovom úbore so súhlasom vyučujúceho.
     6. Športové podujatia v telocvičniach a bazéne je možné organizovať len pri zabezpečení pedagogického dozoru. Počas podujatia žiaci rešpektujú pokyny pedagogického dozoru.

     VIII. článok
     Školské šatne

     1. Povinnosťou každého žiaka je udržiavať poriadok v priestoroch šatne, resp. v šatňových skriniach, ktoré boli zverené triede resp. jednotlivcom.
     2. Ak žiakom boli pridelené osobné skrinky, je zakázané tieto prepožičiavať iným osobám.
     3. V hlavnej budove sa šatne  otvárajú ráno o 6.30 hodine a zamknú sa o 15.00 hodine. Je zakázané  zdržiavať sa v priestoroch šatne v čase voľných hodín a v čase mimo vyučovania. V budove na Ul. Mládeže sa šatne otvárajú o 6.00 hod. a zamykajú o 15. 00 hod.

     IX. článok
     Exkurzie a školské výlety

     1. Exkurzie, uvedené v základných pedagogických dokumentoch, sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov.
     2. Žiaci sú povinní zabezpečiť si potrebné materiálne zabezpečenie podľa požiadaviek vedúceho exkurzie.
     3. Žiaci sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho, obsiahnuté v poučení pred začiatkom exkurzie, zájazdu a výletu.
     4. Školský výlet sa môže organizovať raz v roku a trvá najviac dva vyučovacie dni. Realizuje sa spravidla po klasifikačnej porade na konci školského roku.
     5. Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia exkurzie alebo výletu, riaditeľ školy zabezpečí náhradné vyučovanie.

     X. článok
     Práva zákonného zástupcu žiaka

     1. Zákonný zástupca žiaka má právo žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona NR SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     2. Zákonný zástupca žiaka má právo oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
     3. Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa. V prípade, že si dospelý žiak  neželá aby škola informovala o jeho výchovno-vzdelávacích výsledkoch rodičov, požiada o zmenu prístupového kódu /hesla/ do elektronického informačného systému školy.  Inak škola bude rodičom poskytovať informácie v zmysle Charty práv a zodpovednosti rodičov pri zabezpečovaní vzdelania svojich detí /EPA/
     4. Zákonný zástupca žiaka má právo na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní.
     5. Zákonný zástupca žiaka má právo zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
     6. Zákonný zástupca žiaka má právo vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
     7. Zákonný zástupca žiaka má právo byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy a dospelého žiaka.

     XI. článok
     Povinnosti zákonného zástupcu žiaka
      

     1. Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť pre žiaka podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a plnenie školských povinností.
     2. Zákonný zástupca žiaka je povinný dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
     3. Zákonný zástupca žiaka je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
     4. Zákonný zástupca žiaka je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
     5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole do dvoch dní príčinu jeho neprítomnosti.
     6. Neprítomnosť neplnoletého  žiaka ospravedlňuje jeho zákonný zástupca v počte päť dni pre jedno klasifikačné obdobie (jeden školský polrok). Škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka s dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť vyučovacích dní, predloží zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára.

     Tento školský poriadok školy bol prerokovaný a schválený na pedagogickej porade 19. 09. 2018, a v Rade školy dňa 17. 10. 2018 a nadobúda platnosť 1. 11. 2018.

      

     V Poprade 1. 11. 2018                                                                                    Mgr. Dušan Nebus, riaditeľ školy