• ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

     Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad má  tieto organizačné zložky:

     • Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
     • Základná škola, Ulica mládeže 2350/7, Poprad

      

     Súčasťami školy sú:

     • Školský klub detí, Ulica mládeže 2350/7, Poprad
     • Školská jedáleň, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
     • Školská jedáleň, Ulica mládeže 2350/7, Poprad

      

     Poverená riaditeľka školy: 

     Mgr. Ing. Marcela Billichová

     Zástupcovia riaditeľa:

     RNDr. Silvia Grillingová  (4-ročné gymnázium)

     RNDr. Mária Vojtaššáková (bilingválna sekcia)

     Mgr. Viera Selepová (8-ročná sekcia gymnázia)

     Mgr. Pavol Leško (základná škola)

     Vedúca metodického združenia:

     Mgr. Františka Pamulová (vedúca MZ - 1. stupeň ZŠ +ŠKD)

     Výchovný poradca:

     Mgr. Jaroslava Ganadíková (4-ročné gymnázium)

     Mgr. Petra Vojčíková (základná škola + 8-ročné gymnázium - prima - kvarta)

     RNDr. Karol Grilling (bilingválna sekcia gymnázia)

     Predkladateľ:

     Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

     IČO: 42083788

     052/7721663

     skola@ssdtpp.sk

     fax - 00421527724057  

     Zriaďovateľ:

     Okresný úrad Prešov - odbor školstva

     Tarasa Ševčenku 11

     Prešov

     052/7462707

     ksupo@ksupo.sk


     ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: 

     GYMNÁZIUM - 4-ROČNÉ ŠTÚDIUM:

     Inovovaný učebný plán pre 1. - 4. ročník

     GYMNÁZIUM - 8-ROČNÉ ŠTÚDIUM:

     Inovovaný učebný plán pre triedy - PRÍMA, SEKUNDA, TERCIA, KVARTA

     Inovovaný učebný plán pre triedy - KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA 

     GYMNÁZIUM - 5-ROČNÉ  - SLOVENSKO-NEMECKÁ BILINGVÁLNA SEKCIA:

     Učebný plán pre 1. - 5. ročník

     ZÁKLADNÁ ŠKOLA:

     Inovovaný učebný plán ZŠ - variant s druhým cudzím jazykom

     Inovovaný učebný plán ZŠ - variant bez druhého cudzieho jazyka

      

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403