• Pokyny pre stravníkov na školský rok 2020/2021

   • INFORMÁCIE - JÚN 2021

    Oznamujeme stravníkom v ŠJ, že z dôvodu vykonávania vyúčtovania za uplynulý školský rok 2020/2021, bude možné odhlásiť sa zo stravy najneskôr do 23. júna 2021 do 14.00 hod. V prípade, ak tak neurobíte, je možnosť vziať si obed do obedára v čase od 11.00 do 13.30 hod. Dňa 30. júna 2021 je prevádzka ŠJ z technických príčin zrušená. 

    Stravné preplatky sa budú vracať v mesiaci júl 2021. 

    V prípade záujmu o stravovanie od septembra 2021, je potrebné vypísať zápisný lístok na stravovanie. K dispozícii bude na webovej stránke školy od augusta. Taktiež je potrebné vopred zaplatiť stravu a réžiu. 

    1. stupeň ZŠ - 21,60 € mesačne + 20,- €  (jednorázová platba).
    2. stupeň ZŠ + 8GYM - 23,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).
    SŠ BS - 25,20 € mesačne + 20,- € (jednorázová platba).


    ZÁPISNÝ LÍSTOK NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 - KLIKNUTÍM TU

    • Strava musí byť uhradená mesiac vopred do 15. - 20. dňa v mesiaci prevodným príkazom na číslo účtu IBAN: SK02 8180 0000 0070 0033 2517
     
    • Zápisný lístok na stravovanie musí byť vyplnenený a podpísaný. Odovzdať do konca augusta, najneskôr do 15. septembra 2020 vedúcej ŠJ.
    • Nastavenie trvalého príkazu za stravu od augusta 2020 do mája 2021.
     
    • Režijný poplatok zaplatiť len jednorazovo na celý školský rok 2020/2021 vo výške 20,- € (pri platbe uviesť do správy pre prijímateľa réžijné poplatky, meno stravníka a triedu) - uhradiť do konca augusta 2020 - číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0033 2517
     
    • Stravné a režijné poplatky musia byť uhradené už v auguste 2020. 
    • V mesiaci august - september je potrebné predložiť doklad o úhrade stravného a réžie.
     
    • Prvá platba študentov prvého ročníka - prosíme označiť len triedu - "prima" (úhrady sú realizované pred definitívnym rozdelením žiakov do tried)
     
    • Odhlasovanie zo stravy je potrebné deň vopred do 14.00 hod. na tel. čísle 052/7742627, na terminái v škole, osobne alebo e-maiom kunova.e@ssdtpp.sk.
    • Počas choroby (neprítomnosti v škole) sa môže podať obed do obedára len v prvý deň. 
    • Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
    • Pri hromadných školských akciách sa odhlasuje minimálne 3 dni vopred.
    • Každý stravník musí mať na obede svoj čip, noví stravníci si ho po uhradení stravného a režijných poplatkov vyzdvihnú u vedúcej ŠJ do konca augusta 2020.
    • Každá strata čipu sa ohlási vedúcej ŠJ a stravník si kúpi nový číp za 2,- €. 
    • Čípy odovzdávajú žiaci 9. ročníka, kvarty, 5. ročníka BS a tí, čo odchádzajú zo školy  na iné školy.
    • Vyrovnanie preplatkov sa uskutoční raz v roku  (Jún - Júl).
    • Stravu si môžu stravníci objednať posledný augustový týždeň do 31. 8. 2020 telefonicky, e-mailom alebo čipom na termináli. 
    • Variť sa začína 3. septembra 2020. 
    • Na základe rozhodnutia riaditeľa škola sa počas epidémie COVID-19 bude variť len jedno jedlo
    • Platba pre 8-ročné gymnázium: 23,20 € (1,16 €) za 20 dní
    • Platba pre 5-ročné bilingválne gymnázium: 25,20 € (1,26 €) za 20 dní
    • Platba pre zamestnancov: 17,40 € za 20 dní - variabilný symbol 71, prihlásiť sa na obed do konca augusta telefonicky, mailom alebo osobne
    • Platba pre cudzích stravníkov: 56,- € za 20 dní - variabilný symbol 71, prihlásiť sa na obed do konca augusta telefonicky, mailom alebo osobne
  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403