• POKYNY PRE STRAVNÍKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

    Prosíme stravníkov v ŠJ, aby doručili vyplnené a podpísané ZÁPISNÉ LÍSTKY vedúcej školskej jedálne do konca augusta 2022.  Nárok žiaka na stravu vzniká podaním záväznej prihlášky na stravu, uhradením platby za stravu spolu s režijným poplatkom a odovzdaním podpísaného zápisného lístka do schránky školy, na vrátnici alebo vedúcej ŠJ. (ZÁPISNÉ LÍSTKY NEPOSIELAJTE MAILOM)

    Zápisný lístok na stravovanie si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúce odkazy:

    zápisný lístok - 2022/2023 - PDF

    zápisný lístok - 2022/2023 - WORD

    pokyny pre stravníkov - ŠJ, Ul. mládeže - PDF

    Platba stravného je možná len bezhotovostne, prevodom na účet!


    POTREBNÉ UHRADIŤ DO 15. - 20. AUGUSTA 2022 - STRAVA ZA SEPTEMBER:

    • stravník z I. stupňa ZŠ - 28,20 €  - t.j. 20 x 1,21 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z II. stupňa ZŠ- 30,- €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z 8G- 30,-  €  - t.j. 20 x 1,30 + 4 (režijný poplatok)
    • stravník z BS- 32,20 €  - t.j. 20 x 1,41 + 4 (režijný poplatok)

     

    Ďalšia mesačná platba je v rovnakých výškach. Odporúčame nastaviť trvalý príkaz od augusta 2022 do mája 2023. V správe pre prijímateľa je nutné uviesť variabilný symbol, ktorý je pridelený každému stravníkovi. Zobrazí sa Vám v aplikácii EDUPAGE v časti PLATBY. 


    DÁTUM PLATBY:      do 15 - 20-teho dňa, za stravu sa platí mesiac vopred

    ČÍSLO ÚČTU:            SK 02 8180 0000 0070 0033 2517

    ĎALŠIE INFORMÁCIE:

    • stravníci na prevzatie stravy použivajú čip (noví žiaci si ho vyzdvihnú pri odovzdaní zápisného lístka, resp. od triedneho učiteľa, ostatní používajú čipy z minulého školského roka)
    • stravníci majú zadanú stravu automaticky na menu A; menu B je potrebné zadať elektronicky cez EDUPAGE (netýka sa to všetkých stravníkov)
    • odhlásiť sa zo stravy je potrebné najneskôr do 13.30 hod. deň vopred elektronicky cez EDUPAGE
    • z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe HCCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň
    • v prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 12.00 do 13.00 hod. 
    • za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje
    • pri hromadných školských akciách sa odhlasuje aspoň 3 dni vopred
    • vyrovnanie stravných preplatkov sa bude realizovať 1x ročne v letných mesiacoch
    • variť sa začína od 5.9.2022 (pondelok), dve jedlá sa začnú variť od 12.9.2022 
    • v pondelok sa varí menu A bezmäsité jedlo, menu B mäsité jedlo - ostatné dni opačne, dve jedlá sa varia od pondelka do štvrtku, v piatok sa varí len jedno jedlo
    • menu B sa objednáva týždeň vopred do stredy

    PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY CEZ EDUPAGE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023:

    Touto cestou oznamujeme rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie z obedu sa realizuje cez EDUPAGE. Zdôrazňujeme, že žiaka ZŠ môže odhlásiť z obedu len rodič cez rodičovské konto, pričom na prihlasovanie využíva e-mailový účet, ktorý uviedol triednemu učiteľovi ako kontaktný e-mail a heslo, ktoré mu bola zaslané na uvedený e-mail. V prípade, že sa neviete prihlásiť  rodičovským kontom do EDUPAGE, obráťte sa prosím na triedneho učiteľa. Viac kliknutím TU: