• Pokyny pre stravníkov na školský rok 2019/2020

   • Každý stravník musí odovzdať zápisný lístok  na stravovanie v školskom roku 2019/2020 do 10. septembra 2019 vedúcej ŠJ a musí mať uhradené stravné už v auguste.

    ZÁPISNÝ LÍSTOK - KLIKNUTÍM TU

    Stravenky  na september 2019 sa budú vydávať koncom augusta a začiatkom septembra. Potrebný je doklad o zaplatení. Variť sa začína od 3. septembra 2019. Na obed je potrebné sa nahlásiť do 2. septembra 2019 do 14.00 hod. 

    Platby za stravné sa uhrádzajú prevodným príkazom mesačne vopred vždy do 20-teho dňa mesiac dopredu od augusta do mája nadchádzajúceho roka na uvedené číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

    Do správy je potrebné uviesť meno nie platiteľa, ale stravníka a príslušnú triedu, žiadne variabilné symboly, len správnu triedu a meno stravníka. Každú zmenu (nový účet, zmena mena, prestúpenia na inú školu treba nahlásiť vedúcej ŠJ)

    Prihlášky a odhlášky na stravovanie sa uskutočňujú deň vopred do 14.00 hod. , okrem pondelka, vtedy je možné odhlásiť sa ráno do 7.30 hod. V prípade neprítomnosti stravníka v daný deň, ak sa nestihne odhlásiť, je možné vyzdvihnúť si obed, ale len v prvý deň neprítomnosti. Obedy do obedára sa vydávajú v čase od 13.00 hodZa neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje!

    Odhlasovanie z obeda je možné osobne, vhodením stravného lístka do schránky, ktorá sa nachádza v jedálni, telefonicky na telefonnom čísle 052/774 26 27 alebo mailom kunova.e@ssdtpp.sk len do 14.00 hod. Stravenky je potrebné vrátiť vedúcej ŠJ.

    Každá stravenka na zadnej strane musí mať meno stravníka a triedu!

    Osobitné stravovanie - diétne -  školská jedáleň nezabezpečuje.

    Druhé bezmäsité jedlo sa podáva stravníkom 8-ročnej sekcie gymnázia, 5-ročnej bilingválnej sekcie gymnázia a zamestnancom. Obed je potrebné "oraziť" vždy v stredu od 8.00 do 14.00 hod. na celý nasledujúci týždeň, okrem piatka. 

    Pri organizovaní akcií školou ako výlety, exkurzie a iné školské podujatia sa musí stravník odhlásiť tri dni vopred s vrátením stravných lístkov. 

    Vyúčtovanie stravných preplatkov sa uskutočňuje 1x do roka (jún-júl).

    Výška stravného - za 20 stravných dní:

    8-ročná sekcia - 1,16 € za deň - t.j. 23,20 €

    5-ročná bilingválna sekcia - 1,26 € za deň - t.j. 25,20 €

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • Mgr. Dušan Nebus
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403