• Platby za stravné sa uhrádzajú prevodným príkazom mesačne vopred vždy do 20-teho dňa mesiac dopredu od augusta do mája nadchádzajúceho roka na uvedené číslo účtu: SK02 8180 0000 0070 0033 2517

    Do správy je potrebné uviesť meno nie platiteľa, ale stravníka a príslušnú triedu, žiadne variabilné symboly, len správnu triedu a meno stravníka. Každú zmenu (nový účet, zmena mena, prestúpenia na inú školu treba nahlásiť vedúcej ŠJ)

    Výška stravného - za 20 stravných dní:

    8-ročná sekcia - 1,16 € za deň - t.j. 23,20 €

    5-ročná bilingválna sekcia - 1,26 € za deň - t.j. 25,20 €

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403