• 1992

    V júni uvedeného roku pri štvorročnom gymnáziu vzniklo gymnázium s osemročnou dĺžkou štúdia, ktoré už od svojho vzniku bolo zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom s pomerne vysokou hodinovou dotáciou bol nemecký jazyk, čo iste ovplyvnila existencia slovensko-nemeckej bilingválnej sekcie na škole. V prvom školskom roku 1992/1993 v dvoch triedach osemročného gymnázia bolo vzdelávaných 64 žiakov. Žiaci boli prijímaní na základe prijímacích pohovorov zo slovenského jazyka a matematiky po úspešnom ukončení 4. ročníka ZŠ.

    Z priestorových  a organizačných dôvodov bolo  osemročné gymnázium spočiatku umiestnené na ZŠ  Ul. Dostojevského v Poprade. 

    2008

    Osemročné gymnázium sa presťahovalo na Ulicu mládeže, vznikla Spojená škola,  Dominika  Tatarku 4666/7, Poprad, ktorej súčasťou sa stala aj základná škola s projektom integrácie pre telesne postihnuté deti .