• ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA V POPRADE - 2019/2020:

    Študentský parlament vznikol v roku 2007 z podnetu pedagógov a žiakov s cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu.

    1. štatutárny zástupca: Mgr. Viera Selepová
    2. zástupca učiteľov:

    Mgr. Martina Nesládeková

    3. zástupcovia žiakov:

    Prima A: Marianna Gavalierová, Pavol Hudzík

    Prima B: Juraj Budaj, Bruno Mick

    Sekunda A: Zuzana Gerberyová, B. Glatzová

    Sekunda B: Lea Hadzimová, Adam Sedmák

    Tercia A: Ella Kulicjová, Jana Šulíková

    Tercia B: Ján Mlynár, Veronika Bothová

    Kvarta A:Juraj Adamkovič, Sofia Bednárová 

    Kvarta B:Terézia Hrebeňárová, Lenka Grešová

     

    Všeobecné ustanovenia:

    Študentský parlament /ŠP/ je dobrovoľným združením žiakov osemročného gymnázia.

    Sídlo ŠP je na ZŠ, Ul. mládeže, Poprad.

    ŠP je poradným orgánom riaditeľa školy.

    Ciele ŠP:

    zabezpečiť správny informačný tok

    podieľať sa na zlepšení spolupráce medzi školou a rodinou

    aktivizovať žiakov aj v mimoškolských činnostiach

    Úlohy ŠP:

    riešenie aktuálnych problémov správania a vzdelávania

    aktívna účasť na plánovaní podujatí školy

    predkladať pripomienky a návrhy

    upozorňovať na problémy, ťažkosti žiakov

    zohľadňovať názory a pripomienky žiakov a učiteľov

    Povinnosti člena:

    dodržiavať stanovy ŠP

    pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŠP

    informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa

    plniť uznesenia ŠP

    aktívne sa podieľať na činnosti ŠP