• ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA V POPRADE - 2019/2020:

    Študentský parlament vznikol v roku 2007 z podnetu pedagógov a žiakov s cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu.

    1. štatutárny zástupca: Mgr. Viera Selepová
    2. zástupca učiteľov:

    Mgr. Martina Nesládeková

    3. zástupcovia žiakov:

    Prima A: Marianna Gavalierová, Pavol Hudzík

    Prima B: Juraj Budaj, Bruno Mick

    Sekunda A: Zuzana Gerberyová, B. Glatzová

    Sekunda B: Lea Hadzimová, Adam Sedmák

    Tercia A: Ella Kulicjová, Jana Šulíková

    Tercia B: Ján Mlynár, Veronika Bothová

    Kvarta A:Juraj Adamkovič, Sofia Bednárová 

    Kvarta B:Terézia Hrebeňárová, Lenka Grešová

     

    Všeobecné ustanovenia:

    Študentský parlament /ŠP/ je dobrovoľným združením žiakov osemročného gymnázia.

    Sídlo ŠP je na ZŠ, Ul. mládeže, Poprad.

    ŠP je poradným orgánom riaditeľa školy.

    Ciele ŠP:

    zabezpečiť správny informačný tok

    podieľať sa na zlepšení spolupráce medzi školou a rodinou

    aktivizovať žiakov aj v mimoškolských činnostiach

    Úlohy ŠP:

    riešenie aktuálnych problémov správania a vzdelávania

    aktívna účasť na plánovaní podujatí školy

    predkladať pripomienky a návrhy

    upozorňovať na problémy, ťažkosti žiakov

    zohľadňovať názory a pripomienky žiakov a učiteľov

    Povinnosti člena:

    dodržiavať stanovy ŠP

    pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŠP

    informovať o úlohách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa

    plniť uznesenia ŠP

    aktívne sa podieľať na činnosti ŠP

  • Kontakty

   • Gymnázium
   • skola@ssdtpp.sk
   • selepova.v@ssdtpp.sk
   • +421 52 7730 551
   • Ul. mládeže 2350/7, 058 01 Poprad
   • 042083788
   • 2022668340
   • RNDr. Mária Vojtaššáková - poverená riadením školy
   • Mgr. Viera Selepová
   • 052 / 772 16 63 - hlavná budova na Dominika Tatarku, Poprad 052/ 772 40 57 - posielanie faxu 052 / 773 05 51 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad 052 / 772 10 76 - budova ZŠ, Ul. mládeže, Poprad - do kabinetov po prijatí hovoru automatickým systémom stlačte klapku: zborovňa - 100 sekretariát - 101 vrátnica - 122 údržba - 402 špeciálna pedagogička - 224 rehabilitácia - 119 asistenti učiteľa - 121 vedúca jedálne - 401 zástupca 8-ročného gymnázia - 102 zástupca ZŠ - 102 zástupca bilingválnej sekcie - 103 zástupca nemeckých učiteľov - 104 kabinet ZŠ - 1. stupeň - 109 kabinet ZŠ - 2. stupeň - 135 kabinet 8-ročnej sekcie - 225,246 kabinet nemeckých učiteľov - 207 kabinet nemeckého jazyka - 216 kabinet anglického jazyka - 221 kabinet slovenského jazyka - 227 kabinet chémie a biológie - 301 kabinet fyziky - 307 kabinet telesnej výchovy - 403